X
تبلیغات
رایتل

اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

نمونه سوالات تئوری ICDL2

نمونه سوالات تئوری ICDL2  

مبانی  ویندوز  اینترنت 

نمونه سوالات تئوری ICDL2             آموزشگاه کامپیوتروحسابداری صدرا

نمونه سوال مبانی ( نمونه سوال اول )

ریز کامپیوتر ها در رده بندی کامپیوترها همان ... می باشد.

الف ـ ابر کامپیوترها            ب ـ کامپیوتر های کوچک     ج ـ کامپیوتر های شخصی     د ـ کامپیوتر های بزرگ

وظیفه واحد ALU چیست ؟

الف ـ انجام تمام عملیات محاسباتی (ریاضی ) ‌و منطقی   ب ـ ذخیره کردن اطلاعات و انجام عملیات کنترلی لازم

ج ـ هدایت و هماهنگی فعالیتهای سیستم کامپیوتر     د ـ کنترل و تست سخت افزار کامپیوتر هنگام راه اندازی آن

به واحد . . .  CPU گفته می شود .

الف ـ حافظه                     ب ـ پردازش مرکزی          ج ـ کنترل                         د ـ محاسبه و منطق

کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ـ نحوه دسترسی به اطلاعات در دیسک سخت، ترتیبی می باشد.

ب ـ RAM بخشی از سخت افزار کامپیوتر می باشد.

ج ـ کامپیوترهای رومیزی جزء Mini Computer ها محسوب می شوند.

د ـ سیستم عامل DOS یک سیستم عامل چند کاربره می باشد.

به چه دلیل امروزه از کامپیوتر در همه جا استفاده می شود ؟

الف ـ ‌سرعت و پردازش بالا  ب ـ دقت در انجام عملیات     ج ـ گنجایش حجم زیاداطلاعات    د ـ همه موارد

کدام بخش کامپیوتر وظیفه پردازش اطلاعات را دارد ؟

الف ‌ـ واحد کنترل   ب‌ ـ واحد محاسبه و منطق             ج ـ RAM              د ـ ROM

کامپیوتر وسیله ای است که داده های ورودی را گرفته و پس از انجام . . . بر روی انها نتیجه را به صورت

اطلاعات ارائه مینماید.

الف ـ ذخیره سازی  ب ـ پردازش         ج ـ محاسبات                     دـ الف و ب

کامپیوترهای شخصی جزء کدام دسته از کامپیوترها می باشد؟

الف ـ mainframe                       ب ـmicrocomputer    ج ـ mini computer  د ـ super computer

کامپیوترهای laptop جزء کدام دسته از انواع کامپیوترها محسوب می شوند؟

الف ـ ابر کامپیوتر              ب ـ شخصی                      ج ـ کامپیوترهای کوچک       د ـ کامپیوترهای بزرگ

10ـ خصوصیت نسل اول رایانه ها، استفاده از . . . . می باشد.

الف ـ لامپهای خلاء و حلقه های مغناطیسی              ب ـ حلقه های مغناطیسی و ترانزیستور

ج ـ مدارهای مجتمع و لامپهای خلاء                      د ـ مدارهای با تراکم زیاد وحلقه های مغناطیسی

11ـ وقتی برنامه ای آماده پردازش یا اجرا می شود در قسمت . . . قرار می گیرد.

الف ـ RAM                    ب ـ PROM                ج ـ ROM                         د ـ EPROM

12ـ واحد cu در کامپیوتر به معنای :

الف ـ واحد حافظه جانبی       ب ـ واحد حافظه اصلی           ج ـ واحد حساب و منطق    د ـ واحد کنترل

13ـ کدام یک از موارد زیر جزء اجزای ریز پردازنده میباشد؟

الف ـ حافظه اصلی Cu,Alu             ب ـ ورودی Cu,Alu        ج ـ Alu , Cu        د ـ Alu ، حافظه اصلی

14ـ به داده های پردازش شده که نتیجه کار کامپیوتر است . . . . گویند.

الف ـ داده ب ـ پردازش                     ج ـ اطلاعات                     دـ داده ها و اطلاعات

15ـ حافظه ... فقط خواندنی و پایدار است.

الف ـ Ram                     ب ـ Rom                 ج ـ Hard                 د ـ Cd – Rom

16ـ روش دسترسی به اطلاعات در حافظه RAM  بصورت . . .  و در نوار مغناطیسی بصورت . . . می باشد 

الف ـ مستقیم ـ مستقیم                ب ـ مستقیم ـ ترتیبی           ج ـ ترتیبی ـ ترتیبی                     د ـ تربیبی ـ مستقیم

17ـ شیارهای هم شعاع دیسکها با یکدیگر تشکیل یک . . . را می‌دهند .

الف ـ تراک                       ب ـ قطاع             ج ـ سیلندر            د ـ هدخواندن و نوشتن

18ـ 512 کیلو بایت چند مگا بایت است؟

الف‌ ـ 5/0                        ب ـ 2                 ج ـ 1                 د ـ 3

19ـ کدام گزینه غلط است؟

الف ـ هدایت و هماهنگی فعالیتهای سیستم بر عهده واحد CU می باشد.

ب ـ برای حفظ تنظیمات CMOS از باطری پشتیبان استفاده می شود.

ج ـ AGP و PCI از انواع شکافهای توسعه می باشد

د ـ اطلاعات روی حافظه PROM توسط اشعه ماورای بنفش قابل پاک شدن است.

20ـ ذخیره اطلاعات در کدام حافظه به صورت پایدار است ؟

الف ـ‌ حافظه RAM            ب ـ حافظه پنهان (cache)       ج ـ حافظه ثبات ( Register)       د ـ حافظه جانبی

21ـ 4GB ( گیگابایت ) معادل است با :

الف ـ 4000  بایت             ب ـ 4 ´1024 بایت        ج ـ 4 ´1024 مگا بایت                      د ـ 4000 کیلوبایت

22ـ کدام گزینه حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی است ؟

الف ـ SRAM                ب ـ DRAM                     ج ـ PROM                    د ـ ROM

23ـ نحوه دسترسی به اطلاعات در کدام گزینه به صورت ترتیبی است ؟

الف ـ دیسک نوری ب ـ نوار مغناطیسی                  ج ـ فلاپی دیسک                 دـ هارد دیسک

24ـ بوسیله 10 خط آدرس ، چند خانه از حافظه اصلی را می توان آدرس دهی کرد ؟

الف ـ 10 * 2                   ب ـ 10                        ج ـ 102                    د ـ 210

25ـ حافظه ثبات ،‌متعلق به کدام یک از موارد زیر است ؟

الف ـ واحد پردازش مرکزی               ب ـ حافظه جانبی         ج ـ حافظه اصلی          د ـ واحد محاسبه و منطق

26ـ دلیل استفاده از حافظه کمکی در کامپیوتر . . .

الف ـ دا.شتن حجم بالا          ب ـ داشتن سرعت بالا           ج ـ دائمی بودن ذخیره اطلاعات بر روی آن       د ـ الف و ج

27- دستیابی به اطلاعات حافظه RAM از نوع . . . است و اطلاعات آن . . . است .                  

الف ـ مستقیم ـ ناپایدار          ب ـ مستقیم ـ پایدار ج ـ ترتیبی ـ ناپایدار                        دـ ترتیبی ـ پایدار

28ـ در کدامیک از موارد زیر دسترسی به اطلاعات از نوع تصادفی می باشد؟

الف ـ RAM                    ب ـ ROM          ج ـ الف و ب                    د ـ TAPE

29ـ دسترسی به اطلاعات در کدام یک ازحافظه های زیر ترتیبی است؟

الف ـ ram                      ب ـ cd               ج ـ hard disk                 د ـ نوارمغناطیسی

30ـ کدام یک از اجزای زیرمستقیما با cpu در ارتباط است؟

الف ـ حافظه اصلی ب ـ واحد ورودی      ج ـ واحد خروجی            دـ هرسه گزینه

31ـ هر کیلو بایت شامل . . . . بایت می باشد؟

الف ـ 1048بایت   ب ـ 1000بایت             ج ـ 1024 *1024بایت            د ـ 1024بایت

32ـ مسیر عبور اطلاعات بین cpu و ram چه نامیده می شود؟

الف ـ port           ب ـ slot                        ج ـ bus              د ـ socket

33ـ یک گیگا بایت برابر است با . . .

الف ـ 1024´1024 بایت    ب ـ 1024کیلو بایت           ج ـ یک میلیارد بایت           د ـ 1024 مگا بایت

34ـ در کدامیک از حافظه های زیر قابلیت بازنویسی اطلاعات وجود ندارد؟

الف ـ Ram         ب ـ Rom                       ج ـ Floppy disk د ـ Hard disk

35ـ واحد مگابایت از کدام واحد زیر کمتر می باشد؟

الف ـ کیلو بایت                 ب ـ بایت ج ـ بیت               دـ گیگابایت

36ـ سرعت دسترسی به کدامیک از حافظه های زیر از همه کمتر است؟

الف ـ حافظه اصلی ب ـ نوار مغناطیسی            ج ـ دیسک سخت                د ـ دیسک نوری

37ـ مزایای حافظه اصلی به حافظه جانبی:

الف ـ پایدار بودن   ب ـ سرعت بیشتر  ج ـ قیمت کمتر                  د ـ هیچ مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند

38ـ حافظه EPROM :

الف ـ به هیچ وجه قابل پاک شدن نیست.                               ب ـ توسط اشعه ماوراء بنفش پاک میشود.

ج ـ توسط جریان برق کنترل میشود.                       د ـ توسط کارخانه سازنده پر میشود.

39ـ تفاوت RAM و ROM در چیست؟

الف ـ هر دو اصلی هستند ولی ROM مهمتر است.

ب ـ ROM حافظه اصلی است ولی RAM جانبی است.

ج ـ ROM فقط خواندنی ولی RAM هم خواندنی و هم نوشتنی است.

د ـ RAM فقط خواندنی ولی ROM هم خواندنی و هم نوشتنی است.

40ـ هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

الف ـ 130 بایت                ب ـ 1000           ج ـ 1024                       د ـ 512

41ـ نقاط مغناطیسی روی نوار دیسک دوایر متحد المرکزی به نام . . . . تشکیل میدهند؟

الف ـ سیلندر                     ب ـ سکتور          ج ـ شیار                          د ـ قطاع

42ـ کدام یک از دیسکهای نوری بیش از یک بار میشود روی آن اطلاعات را ثبت کرد؟

الف ـ cd-rom                 ب  ـmo-disk                       ج ـ cd-rw                 د  ـworm

43ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف ـ هر واحد حافظه آدرس پذیر بیت نامیده می شود.

ب ـ وظیفه هدایت و هماهنگی فعالیت های سیستم به عهده ALU می باشد.

ج ـ به مجموعه مدارهای الکتریکی، تجهیزات و اجزای فیزیکی قابل لمس Hardware گفته می‌شود.

دـ نوار مغناطیسی از روش مستقیم (تصادفی) برای خواندن اطلاعات استفاده می کند.

44ـ کدامیک از گزینه های زیر جزء دستگاههای ورودی می باشد.

الف ـ صفحه کلید ـ صفحه نمایش                     ب ـ پویشگر ـ رسام

ج ـ چاپگر ـ صفحه نمایش                           د ـ صفحه کلید ـ ماوس

45ـ کدامیک از گزینه های زیر جزو دستگاههای ورودی محسوب نمی شود ؟

الف ـ صفحه کلید    ب ـ ماوس                        ج ـ پویشگر                      د ـ رسام

46ـ کدام گزینه زیر از انواع دستگاههای ورودی محسوب می شود؟

الف ـ Platter                  ب ـ Monitor              ج ـ ControlPad                             د ـ Printer

47ـ کدامیک از دستگاههای زیر هم ورودی و هم خروجی است؟

الف ـ فکس مودم    ب ـ دیسک درایو               ج ـ CD writer                د ـ هر سه مورد

48ـ کدامیک از وسایل زیر جزو وسایل ورودی محسوب می شود؟

الف ـ صفحه کلید                ب ـ اسکنر           ج ـ دیسک مغناطیسی               د ـ هر سه مورد

49ـ کدام یک از وسایل زیر نمی تواند یک واحد ورودی باشد؟

الف ـ رسام           ب ـ پویشگر                     ج ـ صفحه کلید                  د ـ قلم نوری

50ـ کدام یک از وسایل زیر جزء ورودی نیست؟

الف ـ پویشگر             ب ـ اهرم هدایت                       ج ـ موس دـ رسام

51ـ برای انتقال تصاویر به حافظه کامپیوتر از چه دستگاهی استفاده می شود؟

الف ـ ماوس                      ب ـ پویشگر         ج ـ اهرم هدایت                 دـ صفحه کلید

52ـ کدامیک از دستگاههای زیر ورودی محسوب نمی شود؟

الف ـ joystick                 ب ـ mouse                 ج ـ plotter                        د ـ scanner

53ـ چاپگر های ... دارای بیشترین سرعت چاپ می باشند.

الف ـ لیزری         ب ـ چرخ آفتابگردان            ج ـ زنجیره ای                   د ـ ماتریس نقطه ای

54ـ کدامیک از چاپگرهای زیر ضربه ای است ؟

الف ـ لیزری ـ حرارتی                                    ب ـ جوهر افشان ـ چرخ آفتابگردان   

ج ـ ماتریس نقطه ای ـ چرخ آفتابگردان              د ـ لیزری ـ جوهر افشان

55ـ کیفیت چاپ چاپگر ها با واحد . . . سنجیده می شود .

الف ـ LPM                     ب ـ DPI                        ج ـ PPM                       د ـ PPI

56ـ چاپگرهای لیزری،چرخ آفتابگردان، ماتریس نقطه ای به ترتیب از راست به چپ جزء کدام دسته از چاپگرها قرار می گیرند ؟

الف ـ ضربه ای ـ غیر ضربه ای ـ ضربه ای          ب ـ غیر ضربه ای ـ ضربه ای ـ ضربه ای

ج ـ غیر ضربه ای ـ ضربه ای ـ غیر ضربه ای       د ـ ضربه ای ـ ضربه ای ـ غیر ضربه ای

57ـ کدام وسیله واحد خروجی محسوب می شود ؟

الف ـ اسکنر          ب ـ پلاتر                         ج ـ دوربین دیجیتال             د ـ صفحه کلید

58ـ فاصله بین مرکز یک جفت پیکسل رنگی مشابه چه نام دارد ؟

الف ـ Resolution            ب ـ Dot pitch                ج ـ LCD                د ـ Pixel

59ـ در کدام یک از چاپگرها از سوزن استفاده می شود ؟

الف ـ ماتریس نقطه ای           ب ـ لیزری             ج ـ جوهر افشان                         د ـ الف و ج

60- از لحاظ فن آوری ساخت ،‌نمایشگرها به دو نوع . . . و . . . تقسیم می شوند                       

الف ـ Flat -CRT               ب ـ‌ LCD – Color        ج ـ RGB – CRT            د ـ RT – Mono chorome

61ـ ابزاری که امکان شنیدن اصوات و موسیقی را فراهم می کند چه نام دارد؟

الف ـ میکروفون    ب ـ کارت صدا                    ج ـ speaker                د ـ ب و ج

62ـ کوچکترین جزء تشکیل دهنده تصویر را چه می نامند؟

الف ـ Bit(بیت)                 ب ـ Byte (بایت)            ج ـ Dot(نقطه)                   د ـ Pixel(پیکسل)

63ـ کدامیک از دستگاه های زیر یک وسیله خروجی است؟

الف ـ پویشگر (Scanner)  ب ـ رسام (Plotter)    ج ـ قلم نوری (Light pen)          دـ رقمگر (Digitizer)

64ـ کدام یک از وسایل زیر، یک واحد خروجی است؟

الف ـ صفحه کلید    ب ـ ماوس           ج ـ مانیتور                       د ـ اسکنر

65ـ کدامیک از وسایل زیر واحد خروجی نیست؟

الف ـ پلاتر                       ب ـ چاپگر           ج ـ اسکنر                        د ـ مانیتور

66ـ کدام یک از چاپگرهای زیر از نوع ضربه ای نمی باشد؟

الف ـ الکترواستاتیکی          ب ـ استوانه ای                  ج ـ ماتریسی                     د ـ زنجیره ای

67ـ کدام یک از چاپگرهای زیر دارای کیفیت بهتری هستند؟

الف ـ سوزنی                    ب ـ لیزری           ج ـ جوهرافشان                  دـ الف وج

68ـ کدام درگاه برای اتصال به چاپگرها به کار میرود؟

الف ـ درگاه سری               ب ـ درگاه موازی   ج ـ درگاهUSB                 د ـ هیچکدام

69ـ واحد سرعت چاپگر برحسب نوع چاپگر عبارت است از :

الف ـ خط در دقیقه  ب ـ کاراکتر در دقیقه            ج ـ کاراکتر در ثانیه           د ـ همه موارد

70ـ کدامیک از دستگاههای زیر یک دستگاه خروجی به شمار می آید؟

الف ـ control pad             ب ـ plotter                     ج ـ joystick                 د ـ scanner

71ـ کدامیکه از کارتهای زیر در گروه کارتهای ورودی ـ خروجی قرار ندارند؟

الف ـ کارت صوتی             ب ـ کارت گرافیکی        ج ـ کارت فکس ـ مودم   د ـ کارت ویدویی

72ـ کدامیک از گزینه های زیر جزو درگاههای کامپیوتر نیست ؟

الف ـدرگاه موازی ب ـ درگاه USB            ج ـ درگاه داده                       د ـ درگاه سری

73ـ وجود کدامیک از کارتهای زیر برای راه اندازی کامپیوتر ضروری است ؟

الف ـ کارت شبکه   ب ـ کارت گرافیک           ج ـ کارت مودم                     د ـ کارت صوتی

74ـ به خطوطی که CPU با استفاده از آنها اطلاعات را با حافظه اصلی و دستگاههای ورودی و خروجی مبادله می نماید چه می گویند؟

الف ـ گذرگاه داده    ب ـ گذرگاه آدرس       ج ـ گذرگاه کنترل                       د ـ جامپر

75ـ به ترتیب از چپ به راست ،‌کدام گزینه یک کنترل کننده ، کدام یک شکاف توسعه است ؟              

الف ـ AGP ـ CPS              ب ـ ISA-IDE              ج ـ SCSI-PCI  د ـ AGP-ISA

76ـ درگاه USB قادر است در هر ثانیه . . . داده را جابجا کند

الف ـ 2 مگا بایت   ب ـ 12 مگابیت               ج ـ 2 مگابیت                 د ـ 12 مگابایت

77ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف ـ کیفیت چاپ در چاپگرها با واحد dpi سنجیده می شود.

ب ـ درگاههای USB می توانند تا 12 مگابیت داده را در هر ثانیه جابجا کنند.

ج ـ درجه وضوح یک تصویر به تعداد پیکسل های آن بستگی دارد.

د ـ در چاپگرهای لیزری از تونر جهت چاپ استفاده می شود.

78ـ تعریف برد اصلی کدامست؟

الف ـ محل قرار گیری اطلاعات برای پردازش                    ب ـ محل ذخیره دائم اطلاعات

ج ـ کارتی الکترونیکی برای نصب قطعات اساسی                   د ـ محل نصب فقط کارت حافظه

79ـ برای انتقال علائم و تصاویر قابل درک انسان به صفحه نمایش به چه سخت افزاری نیاز داریم؟

الف ـ کارت گرافیک            ب ـ کارت صدا                   ج ـ کارت شبکه           د ـ همه موارد

80ـ کدام یک از موارد زیر روی مادربورد نصب نمی شوند؟

الف ـ حافظه جانبی ب ـ حافظه اصلی      ج ـ cpu                             د ـ کارت صوتی

81ـ انواع درگاهها عبارتند از :

الف ـ داده و آدرس  ب ـ داده و آدرس و کنترل     ج ـ آدرس و کنترل دـ سری و موازی

82ـ خطوطی که CPU با استفاده از آنها آدرس خانه های مختلف حافظه RAM را مشخص می‌کند؟

الف ـ گذرگاه کنترل ب ـ گذرگاه داده            ج ـ گذرگاه آدرس                     دـ برد اصلی

83ـ سرعت کدامیک از درگاههای زیر بیشتر است؟

الف ـ درگاه موازی ب ـ درگاه سری                ج ـ ECP             د ـ USB

84ـ کدامیک از نرم افزارهای زیر کاربردی نیست؟  

الف ـ Word                    ب ـ Excel                  ج ـ Windows 2000           د ـ Power Point

85ـ کدامیک از نرم افزارهای زیر سیستمی است ؟

الف ـ  Excel                   ب ـ Power point        ج ـ Word                          د ـ Windows

86ـ کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف ـ سرعت درگاه USB از درگاه موازی بیشتر است

ب ـ ویندوز NT برای مدیریت شبکه های کامپیوتری بکار می رود

ج ـ شیارهای هم شعاع دیسک یک سیلندر را تشکیل می‌دهند

د ـ کانال ارتباطی در شبکه های محلی خطوط تلفن است

87ـ کدام گزینه یک نرم افزار کاربردی است ؟

الف ـ Power point                      ب ـ DOS        ج ـ Windows 2000          د ـ Windows XP

88ـ انواع سیستم های عامل از نظر تعداد کاربر و تعداد وظایف عبارتند از :

الف ـ تک کاربره ـ تک کاره ( وظیفه ای )            ب ـ چند کاربره ـ تک کاره (وظیفه ای )

ج ـ چند کاربره ـ چند کاره ( وظیفه ای )            د ـ همه موارد

89ـ از ویژگی های سیستم عامل MS- DOS نیست :

الف ـ مدیریت حافظه و فضای روی دیسک

ب ـ قابلیت استفاده از ایت سیستم عامل در کامپیوترهای سازگار با IBM

ج ـ اشغال فضای حافظه کمتر

د ـ وارد کردن دستورات توسط کدهای غیر قابل فهم

90ـ کدامیک از گزینه های زیر نرم افزار سیستمی به حساب نمی آید؟

الف ـ مفسر           ب ـ واژه پرداز word             ج ـ ویندوز             د ـ Utilities

91- در سیستم عامل DOS ارتباط کاربر با کامپیوتر از طریق رابط . . . . . . . است.                        

الف ـ گرافیکی            ب ـ رابط متنی        ج ـ ایکن                   د ـ همه موارد

92ـ کدام نسخه ویندوز به دو نوع حرفه ای و خانگی تقسیم شده است؟

الف ـ ویندوز2000            ب ـ ویندوزnt       ج ـ ویندوزxp                   دـ ویندوز95

93ـ برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر از . . . استفاده می شود .

الف ـ شبکه MAN             ب ـ شبکه اینترنت               ج ـ شبکه WAN   د ـ شبکه LAN

94ـ شبکه خصوصی درون سازمانی . . . می باشد .

الف ـ اینترنت                 ب ـ وب جهان گستر           ج ـ اینترانت                         د ـ هر سه مورد

95ـ کدام تعریف برای شبکه LAN صحیح است؟

الف ـ به شبکه شهری، یعنی در محدوده یک شهر گفته می شود.

ب ـ شبکه جهانی که در سرتاسر دنیا می توان از آن استفاده نمود

ج ـ شبکه ای در محدوده یک ساختمان می باشد.

د ـ نام دیگری برای شبکه اینترانت می باشد.

96ـ اینترانت چیست ؟

الف ـ همان اینترنت است               ب ـ یک اینترنت کوچک است

ج ـ پست الکترونیکی است                 د ـ نام شبکه محلی است

97ـ کدام عبارت نادرست است ؟

الف ـ مودم داده های دیجیتال را از سیستم دریافت نموده و به صورت آنالوگ به خط تلفن منتقل می کند و بالعکس

ب ـ در انتقال اطلاعات به صورت سری ، داده ها به صورت بیت به بیت و پشت سر هم منتقل می‌شوند

ج ـ شبکه WAN معمولا در محدوده منطقه ای کوچک از قبیل ساختمان و سازمان عمل می‌کند

د ـ اینترنت یک شبکه گسترده جهانی است

98ـ کامپیوتری است که اطلاعات کامپیوترهای دیگر را از طریق شبکه دریافت می کند.

الف ـ server             ب ـ client                ج ـ lan               د ـ wan

99ـ هدف از ایجاد شبکه های کامپیوتری:

الف ـ استفاده اشتراکی از منابع و دریافت و ارسال اطلاعات از کامپیوترهای دیگر

ب ـ فقط ارسال و دریافت اطلاعات به یکدیگر   ج ـ صرفه جویی در تعداد کامپیوتر        د ـ ب وج

100ـ کدام یک از شبکه های کامپیوتری زیر ا زطریق خطوط مخابراتی به هم وصل می شوند؟          

الف ـ LAN                      ب  ـWAN          ج ـ شبکه محلی                 دـ اینترنت

101ـ قسمتهای اصلی یک سیستم ارتباط داده ای عبارتند از :

الف ـ کامیپوتر سرویس دهنده، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده

ب ـ کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای راسال و دریافت داده ها و کامپیوتر سرویس گیرنده.

ج ـ کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده.

د ـ کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها، کانال ارتباطی

102ـ کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف ـ در روش انتقال اطلاعات به صورت موازی اطلاعات بیت به بیت منتقل می شود.

ب ـ کارت ویدیویی در گروه کارتهای ورودی ـ خروجی قرار دارد.

ج ـ سیستم عامل dos یک سیستم عامل تک برنامه ای و تک کاربره است.

د ـ بیت نت یک شبکه گسترده است.

پاسخنامه

1- ج           2- الف      3- ب          4- ب         5- د        6- الف       7- ب        8- ب          9- ب       10- الف

11- الف      12- د        13- الف     14- ج        15- ب      16- ب      17- ج      18- الف      19- د       20- د 

21- ج        22- ج       23- ب       24- الف      25- الف    26- د       27- الف    28- د         29- د       30- الف   

31- د         32- ج       33- د         34- ب        35- د       36- ب      37- ب     38- ب        39- ج      40- ج

41- ج        42- ج       43- ج        44- د         45- د        46- ج      47- د      48- د        49- الف    50- د

51- ب       52- ج       53 - الف     54- ج         55- ب      56- ب      57- ب     58- ب       59- د       60- الف

61- د        62- د        63- ب        64- ج        65- ج       66- الف    67- ب     68- ب       69- د       70- ب

71- ب       72- ج       73- ب        74- الف      75- ج      76- ب      77- د      78- ج        79- الف    80-الف

81- د        82- ج        83- د        84- ج         85- د       86- د       87- الف     88- د        89- د      90- ب 

91- ب      92- ج        93- الف      94- ج         95- ج      96- ب      97- ج       98- ب       99- الف     

100- د            101- ج            102- الف

نمونه سوال مبانی ( نمونه سوال دوم )

1-کدامیک از موارد زیر تعریف کامپیوتر می باشد ؟

الف  کامپیوتر همان ماشین حساب است با این تفاوت که حجم آن بزرگتر و انجام عملیات آن نیز سریعتر میباشد 

ب کامپیوتر در حقیقت یک وسیله الکترونیکی است که توسط آن می توان اطلاعات را بر روی دیسکها ذخیره نمود و از روی آنها بازیابی نمود

ج کامپیوتر وسیله ای خلاق و متفکر و قابل اطمینان است که می تواند داده ها را دریافت کرده و ذخیره کند و سپس با توجه به دستوراتی که به آن   داده میشود آنها را پردازش کند و سپس اطلاعات را به عنوان نتیجه آماده سازد .

د کامپیوتر یک ماشین الکترونیکی است که میتواند داده ها را دریافت کرده و ذخیره کند و سپس بر حسب دستوراتی که به آن داده شده است آنها    را پردازش کند و سپس اطلاعات را به عنوان نتیجه آماده سازد .

2- کدامیک از گزینه ها ی زیر صحیح است ؟

الف   کلیه اجراء فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر را سخت افزار می گویند .                                     

ب   سخت افزار و نرم افزار لازم و ملزوم یکدیگر هستند .

ج به داده ها ی برنامه های موجود در دیسکها نرم افزار گویند.

د-هر سه مورد.

3- میان افزار

الف حالتی میان نرم افزار وسخت افزار .                                 ب سخت افزار همراه با نرم افزار.  

ج نرم افزاری.                                                                 د الف و ج.

4- کدام یک از گز ینه های زیر صحیح می باشد؟

الف داده هانتیجه اطلاعات می با شند.                 ب اطلاعات نتیجه داده ها می باشند.

ج داده ها و اطلا عات با هم فرقی نمی کنند.

د بر روی اطلا عات پردازش می شود وداده ها را به عنوان خروجی می دهد.

5- به چه دلیل امروزه از کامپیوتر در همه جا استفاده می شود ؟

الف سرعت در پردازش داده ها ب   دقت در پردازش داده ها      

ج گنجایش حجم زیاد اطلاعات    د همه موارد .

6- خصوصیات بارز نسل سوم چیست ؟

الف ترانزیستور                    ب لامپ خلاء                       ج مدارات مجتمع (IC )               د رله

7-انواع کامپیوتر از لحاظ عملکرد داخلی و نحوه پردازش عبارتند از؟

الف قیاسی-خانگی رقمی .       ب قیاسی-پیوندی-عددی.         ج رقمی-شخصی-خانگی.

د خانگی-پیوندی-قیاسی.

8 انواع کامپیوتر ها از نظر قدرت پردازش عبارتند از :

الف   MINI COMPUTER –MAINEFRAME- ANALOG

ب   SUPER COMPUTER , MAIN FRAME , MINI COMPUTER , MICRO COMPUTER

ج HYBRIDE-DIGITAL-ANALOG  خانگی          

 د- شخصی  ، خانگی ، کامپیوتر بزرگ ، مینی کامپیوتر ، سوپر کامپیوتر

9-واحد پردازشگر ( CPU ) به کدامیک از موارد ریر اطلاق می گردد؟

الف واحد کنترل   ب واحد محاسبه ومنطق و واحد کنترل    ج واحد حافظه    د -  واحد های خروجی و ورودی

10-کدام بخش کامپیوتر وظیفه پردازش اطلاعات را دارد؟

الف واحد کنترلCU               ب واحد حساب ومنطق ALU             ج RAM                           د ROM

11- اجزای اصلی سخت افزار یک کامپیوتر کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

الف واحد کنترل ،واحد پردازنده مرکزی ،حافظه                        ب واحد ALU،حافظه ،واحد ورودی           

ج- واحد ورودی وخروجی ،حافظه                                           د CPU،حافظه جانبی،واحد ورودی وخروجی

12-سیستم عددی که در کامپیوتر  استفاده می شود……. می باشد؟

الف دودویی                         ب باینری                            ج هگزا                              د الف یا ب

13- کد ASCII معروف به کدام است ؟

الف مطلق 8  بیتی                 ب 7 یا 8 بیتی                      ج مطلق 16 بیتی                   د 8 یا 16 بیتی

14- کدام واحد ظرفیت حافظه را بیان می کند ؟

الف B (بایت)                       ب KB                               ج GB                               د ب و ج

15- هر1024 کیلو بایت معادل است با ؟

الف 1GB                           ب 1MB                            ج 10MB                           د -  10GB

16-  واحد حافظه از کوچکترین واحد  تا بزرگترین واحد کدامیک از گزینه های زیر است ؟

الف بایت ،بیت ،کیلو بایت ،مگابایت                                      ب  بایت ،کیلو بایت ، مگا بایت ،گیگا بایت ، ترا بایت

ج گیگا بایت ،کیلو بایت ،مگابایت ،بایت                                  د بیت ،بایت ، کیلو بایت ،گیگا بایت ،مگا بایت

17 انواع حا فظه ها ی اصلی کدامند ؟

الف RAM ,ROM               ب CD ROM                    ج کمکی یا جانبی                   د همه موارد

18- برنامه ها به منظور اجرا در کدام حافظه قرار می گیرد ؟

الف حافظه کاری RAM                ب حافظهROM   ج حافظه جانبی دیسک سخت     د حافظه جانبی فلاپی دیسک

19دسترسی به اطلاعات دیسکها ی مغناطیسی به کدام صورت است ؟

الف ترتیبی                          ب گام به گام                        ج مستقیم یا اتفاقی                  د موازی

20-برای این که اطلاعاتی که به کامپیوتر وارد کرده ایم بعد از خاموش شدن از بین نرود باید در کجا ذخیره کنیم ؟

الف   حافظه کمکی                  ب   حافظه RAM                  ج   حافظه ROM                  د -  الف و ج

21 به چه دلیل از حافظه های جانبی در سیستمهای کامپیوتری استفاده می شود ؟

الف   بیشتر بودن ظرفیت آنها نسبت به حافظه اصلی                   ب   اطلاعات در آنها به صورت دائمی ذخیره می شود

ج   سرعت دستیابی به محتوای حافظه های جانبی در مقابل حافظه های اصلی بالاست          د -  الف و ب

22- کدام یک از موارد زیر جزو تفاوتهای دیسکها ی لرزان و هارد دیسکها میباشد ؟

الف حجم حافظه                    ب سرعت دستیابی                 ج تعداد صفحات                    د همه موارد

23-برای ذخیره دائمی برنامه ها کدامیک از گزینه های زیر مناسبتر است ؟

الف RAM               ب- ROM              ج- CD ROM     د-هر سه مورد 

24- حافظه ها ی جانبی در ریز کامپیوتر ها :

الف به صورت مدارهای مجتمع ونیمه هادی هستند.                                          ب-RAM

ج  - به صورت دیسک یا نوار مورد استفاده قرار می گیرند .                  د- ROM

25-مواقعی که کامپیوتر خاموش است سیستم عامل برروی کدام قسمت است ؟

الف ROM                         ب- RAM                             ج- دیسک راه انداز                     د- هر سه مورد

26 حافظه CACHE  چه حافظه ای است ؟

الف حافظه جانیبی است                                                       ب- حافظه اصلی است               

ج- حافظه جانبی بین ریزپردازنده و RAM  است                         د- حافظه اصلی  بین ریزپردازنده و RAM  است

27 عملکرد بافر در افزایش سرعت دستگا ه های کامپیوتری در چیست ؟

الف -  آنرا با لا می برد                                                         ب- پائین می برد                     

ج- نقشی ندارد                                                                    د- در برخی دستگا ه های با لا و در برخی پایین میرود

28 کدام یک از دستگاههای زیر فقط به عنوان ورودی شناخته می شود ؟

الف چاپگر                           ب- دیسک گردان                       ج- اسکنر                               د- رسام ( پلاتر)

29 کدام یک از دستگاههای زیر هم به عنوان ورودی هم به عنوان خروجی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف دیسک درایو                    ب- اسکنر                               ج- پلاتر                                د- صفحه کلید

30 برای انتقال تصاویر به حافظه کامپیوتر از چه وسیله ای استفاده  می شود ؟

الف موس                            ب- اسکنر                               ج- رسام                    د- چنین امکانی وجود ندارد

31 اصطلاح HARD COPY  چیست ؟

الف خروجی چاپ شده توسط چاپگر را از آنجایی که میتوانیم به صورت دائمی نگهداری کنیم اصطلاحا

 HARD COPY می گوئیم.                                                  ب-همان سخت افزار است

ج-اطلاعات موجود روی HARD DISK گوییم                            د-هیچکدام

32-کدام یک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ میباشد ؟

الف چاپگرزنجیره ای              ب- چاپگر لیزری    ج- چاپگر ماتریس نقطه ای    د-چاپگر چرخ آفتاب گردان

33-کدام یک از دستگاههای زیر از بافر استفاده میکنند

الف چاپگر                            ب-صفحه کلید                         ج-ماوس                                د-الف وب

34-چاپگرلیزری جزء کدام دسته از چاپگرها میباشد

الف ضربه ای                       ب-غیر ضربه ای                     ج-حرارتی                              د-مکانیکی

35- کیفیت و وضوح تصویر به کدام یک از  عوامل زیر بستگی دارد  ؟

ا لف صفحه نمایش                 ب-کارت گرافیک                       ج-نرم افزار                            د-هر سه مورد

36- کارت گرافیکی مربوط به کدامیک از دستگاه های زیر می باشد ؟

الف صفحه کلید                     ب- چاپگر                              ج- صفحه نمایش                      د- رسام

37- کدامیک از دستکاه ها ی خروجی زیر از دستگاه های خروجی SOFT COPY می باشد ؟

الف چاپگر                           ب- مانیتور                             ج-رسام                                  د- هر سه مورد

38-محل قرار گرفتن ریز پردازنده و RAM کجاست ؟

الف هر دو در شکاف های گسترشی                                 ب-هر دو بر روی بورد اصلی .         

ج- RAM در شکاف گسترشی ریر پردازنده بر روی بورد اصلی

د-RAM بر روی بورد اصلی و ریز پردازنده در شکاف گسترش

39- قدرت ریز پردازنده ها با چه عواملی سنجیده می شود ؟

الف وجود یا عدم وجودکمک پردازنده                       ب - با میزان ضربان ساعت سیستم

ج  -   میزان آدرس دهی ، گنجایش ثبات ها ، ظرفییت گذرگاه داده ، سرعت ساعت ،مجموعه دستور عمل ها

د-   CACHE، ثبات

40- شکاف های گسترشی چیست ؟

الف محلی است بر روی بورد اصلی و برای قرار دادن بردها مربوط به دستگاهای جانیی است                 

ب-همان بورد اصلی است

ج- جدا از برد اصلی است و برای قرار دادن بردها مربوط به دستگاهای جانیی است.                                 

 د- هیجکدام  

41 کدام یک از گزینه های زیر در باره مودم نادرست است ؟

الف   مودم ها به دو  صورت  داخلی و خارجی وجود دارند          

ب  -  مودم دستگاهی ورودی و خروجی است

ج- مودم اطلاعات را به صورت دیجیتال به کانال ارتباطی ارسال می دارد                                     

د- مودم اطلاعات را به صورت آنالوگ به کانال ارتباطی ارسال می دارد 43-انواع طبقه 42

42- طبقه بندی نرم افزارها عبارتست از ؟

الف   سیستمی ، کاربردی                                             ب- سطح بالا ، سطح پایین    

ج- پردازشگر لغات ، صفحه گسترده                                            د- همه موارد

43 زبان های  سطح بالا زبانهایی هستند که ……

الف به دور از زبان طبیعی بوده و به زبان ماشین نزدیکترند         

ب- به زبان طبیعی نزدیکترند و نیار به ترجمه و تفسیر دارند

ج- وابسته به ماشین است                                                      

د-فقط در کامپیوترهای شخصی استفاده می شوند

44 -  کدامیک از زبانهای زیر به زبان ماشین نزدیکتر است ؟

الف   زبان کوبول ( COBOL) ب- زبان بیسیک ( BASIC)       

ج- زبان اسمبلی ( ASSEMBLY)                                         د- فاکس پرو ( FOXPRO)

45 برای وارد کردن متون و تغییر در آنها از کدامیک از نرم افزارهای زیر استفاده می کنیم ؟

الف   سیستمهای مدیریت پایگاه داده    ب - واژه پرداز      ج -  صفحه گسترده                               د - هیچکدام

46 کدام یک از نرم افزارهای زیر برای ایجاد بانک اطلاعاتی به کار می رود ؟

الف   نرم افزار COREL DRAW                                      ب نرم افزار AUTOCAD    

ج  -  نرم افزار ACCESS        د - نرم افزار PHOTO SHOP

47-  گستردگی  شبکه های   LAN نسبت به WAN  چیست ؟

الف وسیعتر  است .         ب -  کمتر است                                 ج- فرقی  ندارد     د بستگی به توپولوژی دارد

نمونه سوال مبانی ( نمونه سوال سوم )

1- کامپیوتر چیست؟

الف- کامپیوتر یک وسیله الکترونیکی متفکر است که داده های دریافتی را به نحو صحیح و با سرعت زیاد پردازش می کند                                                                                                                                                ب- کامپیوتر یک ماشین الکترونیکی است که داده هایی را پرداخت و ذخیره می کند سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش کرده و اطلاعات جدیدی تهیه می کند.

ج- کامپیوتر، یک وسیله الکترونیکی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات است.

د- کامپیوتر، در حقیقت یک ماشین حساب الکترونیکی است که می تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.

2- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف- داده ها، اطلاعاتی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار دارند.      

ب- اطلاعات، داده هایی هستند که در اختیار کامپیوتر قرار دارند.

ج- اطلاعات، داده های ورودی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.                                        

د- داده ها، اطلاعاتی هستند که مورد پردازش قرار گرفته اند.

3- به قطعات سخت افزاری که می توان دستورات نرم افزاری را روی آنها نوشت تا اجرا شوند ………. می گویند.

الف- سخت افزارهای برنامه ای    ب- نرم افزارهای قابل پیاده سازی

ج- میان افزار یا ‌Firmware       د- گزینه های الف  وج  صحیح است.

4-کامپیوترهای شخصی (Personal Computers) از کدام نوع کامپیوترها هستند؟

الف- کامپیوترهای کوچک (Mini Computers)                             ب- ابر کامپیوترها (Super Cpmputers)

ج) کامپیوترهای بزرگ (Mainframe Computers)     د)‌ ریز کامپیوترها (Micro Computers)

5- ابر کامپیوترها (Super Cpmputers) بیشتر در کدام یک از موارد زیر استفاده می شوند؟

الف- کارهای با سرعت بالا                 ب- امور فضایی                ج- کارهای با پردازش سنگین            د- همه موارد

6-   عناصری هستند که به تنهایی معنی و مفهوم خاصی ندارند و وارد کامپیوتر می شوند تا عملیاتی روی آنها

صورت گیرد.

الف- داده ها       ب- اطلاعات           ج- برنامه ها           د- گزینه های الف و ب صحیح است

7- مجموعه ای که شامل اجزایی متشکل از عناصر و مدارهای الکترونیکی است، ……… کامپیوتر نامیده می شود.

الف- مدار مجتمع                      ب- ترانزیستور                        ج- سخت افزار                         د- میان افزار

8- واحد پردازنده مرکزی (CPU) شامل چه قسمتهایی است؟

الف- واحد کنترل، حافظه پنهان، حافظه اصلی و واحد خروجی

ب- حافظه اصلی، حافظه پنهان، واحد محاسبه و منطق و واحد کنترل

ج- واحد محاسبه و منطق، واحد کنترل، ثباتها و حافظه پنهان

د- واحد ورودی، حافظه پنهان، واحد خروجی و حافظه اصلی

9- دلیل استفاده از حافظه جانبی در کامپیوتر چیست؟

الف- پایدار بودن اطلاعات                                           ب- دقت بیشتر نسبت به حافظه اصلی

ج- سرعت بیشتر                                                                 د- قیمت بیشتر

10- وظایف واحد کنترل عبارتند از:

الف- نظارت بر عملیات ورودی- خروجی                                  ب- هدایت و هماهنگی فعالیتهای سیستم کامپیوتر

ج- کنترل اجرای برنامه ها                               د-‌کنترل و تست سخت افزار کامپیوتر هنگام راه اندازی آن

11- در کامپیوتر واحد ALU یعنی:

الف- واحد حافظه اصلی              ب- واحد حافظه جانبی               ج- واحد کنترل                       د- واحد محاسبه و منطق

12- یک برنامه به منظور اجرا در کجا قرار می گیرد؟

الف- حافظه جانبی                    ب- حافظه اصلی                      ج- واحد خروجی                      د- واحد ورودی

13- در مورد حافظه اصلی کامپیوتر (RAM) کدام گزینه صحیح نیست؟

الف- محلی برای قرار گرفتن داده های ورودی قبل از عمل پردازش است.

ب- محلی برای قرار گرفتن اطلاعات خروجی پس از پردازش است.

ج- به عنوان واسطه ای برای قرار گرفتن نتایج موقتی پردازشها نیز به کار می آید.

د- قادر به نگهداری دایمی اطلاعات است.

14-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف- در واحد محاسبه و منطق (ALU) فقط محاسبات ریاضی انجام می شود.

ب- در واحد کنترل، عملیات منطقی انجام می گیرد.

ج- ثباتها حافظه های ناپایدار برای ذخیره موقتی داده هایی هستند که باید پردازش شوند.

د- واحد کنترل برخی از عملیات منطقی و محاسبات ریاضی را انجام می دهد.

15- وظیفه ALU عبارت است از:

الف- ذخیره کردن اطلاعات و انجام عملیات کنترلی لازم                                 ب- انجام عملیات ریاضی

ج- انجام هرگونه اعمال منطقی                    د- گزینه های ب و ج صحیح است.

16-عمل پردازش داده ها در کدام قسمت صورت می گیرد؟

الف- واحد حافظه                      ب- واحد محاسبه و منطق                 ج- واحد کتترل                  د- واحد خروجی

17-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف- دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی اجرا می شوند.

ب- دستورات و خواسته های انسان از طریق دستگاههای ورودی اجرا می شوند.

ج- دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به زبان قابل فهم کامپیوتر تبدیل می شوند.

د- دستورات و خواسته های انسان از طریق واحد ورودی به اطلاعات کامپیوتری تبدیل می شوند.

18- علایم قابل فهم کامپیوتر ………. است.

الف- حروف انگلیسی                 ب- اعداد و ارقام                      ج- صفر و یک                              د- اعداد و علایم ریاضی

19- کدام یک از گزینه های زیر تعریف بایت است؟

الف- 8 بیت را یک بایت می گویند. ب- یک بایت را یک کاراکتر می گویند.                                      

ج- بایت همان بیت است.                                                       د- گزینه های الف و ب صحیح است. 

20- هر کیلوبایت معادل چند بایت است؟

الف- 128                              ب- 512                                ج- 1000                                   د- 1024

21-هر KB 1024 معادل است با:

الف- GB1                            ب- MB1                              ج- B 1000 * 1024               د- MB 10

22- وقتی برنامه ای آماده پردازش یا اجرا می شود در قسمت ………. قرار می گیرد.

الف- RAM                           ب- PROM                          ج- ROM                                  د- EPROM

23-تفاوت ROM و RAM چیست؟

الف- فرقی ندارند.                     ب- RAM از نوع نیمه هادی و ROM از مواد مغناطیسی است.

ج- ROM فقط خواندنی است اما RAM فقط نوشتنی است.

د- ROM فقط خواندنی است اما RAM خواندنی و نوشتنی است.

24- حافظه EPROM:

الف- به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.                               

ب- در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

ج- در خارج از کامپیوتر باید پاک شود و سپس برنامه نویسی مجدد گردد.

د- در حین کار با کامپیوتر قابل خواندن و نوشتن است.

25- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف- PROM حافظه ای است که اطلاعات، یک بار از روی آن خوانده شده و به تعداد بی نهایت روی آن نوشته می شود.

ب- EPROM حافظه ای با دستیابی تصادفی است که می توان به دلخواه در هر جای آن نوشت و در کامپیوترهای امروزی به جای RAM از آن استفاده می شود.

ج- ROM حافظه ای است که اطلاعات، فقط یک بار روی آن نوشته شده و به تعداد دفعات دلخواه می توان از روی آن خواند.

د- RAM حافظه فقط خواندنی است و نمی توان روی آن نوشت.

26- دستیابی به اطلاعات RAM از نوع ……. بوده و اطلاعات در آن ……… است.

الف- مستقیم- ناپایدار                  ب- مستقیم پایدار                   ج- ترتیبی ناپایدار                       د- ترتیبی پایدار

27- حافظه ROM:

الف- فقط خواندنی و ناپایدار است. ب- فقط خواندنی و پایدار است.

ج- فقط نوشتنی و ناپایدار است.     د- فقط نوشتنی و پایدار است.

28- حافظه ROM محل نگهداری:

الف- اطلاعات پردازش شده توسط کامپیوتر است.

ب- اطلاعاتی است که کارخانه سازنده کامپیوتر جهت راه اندازی سیستم در آن قرار می دهد.

ج- اطلاعات ورودی توسط صفحه کلید است که برای راه اندازی سیستم مهم است.

د- اطلاعات پاک شدنی است که فقط یک بار توسط استفاده کننده نوشته می شود.

29- DRAM نسبت به SRAM سرعت دسترسی ……… و هزینه ساخت ………. دارد.

الف- پایین تر- کمتری                ب- بالاتر بیشتری                  ج- پایین تر- بیشتری                      د- بالاتر کمتری

30- کدام یک از RAMهای زیر دارای سرعت بالایی است؟

الف- DDR SDRAM             ب- FPM DRAM                 ج- EDO DRAM                      د- SDRAM

31- روش دسترسی به اطلاعات در کلیه حافظه ها:

الف- مستقیم است.                     ب- ترتیبی است.             ج- به نوع حافظه بستگی دارد.     د- فهرست وار است.

32- کدام یک از عبارتهای زیر صحیح است؟

الف- اطلاعات در دیسک بر روی خطوطی به نام قطاع (Sector) ذخیره می شوند.                          

ب- اطلاعات در دیسک بر روی دوایر متحدالمرکزی به نام شیار (Track) ذخیره می شوند.

ج- امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات موجود در دیسک وجود ندارد.  

د- اطلاعات در دیسک بر روی دوایر متحدالمرکزی به نام قطاع (Sector) ذخیره می شوند.

33- CD-ROM:

الف- نوع دیسک است که اطلاعات بر روی آن به صورت نقاط مغناطیس شده ضبط می شود.

ب- نوعی دیسک است که به کمک اشعه لیزر اطلاعات بر روی آن ضبط و از آن بازخوانی می شود.

ج- نوعی دیسک است که اطلاعات آن به صورت نقاط مغناطیس شده و به کمک اشعه لیزر ضبط و بازخوانی می شوند.

د- نوعی دیسک است که اطلاعات در آن به صورت دایمی و مغناطیسی لیزری ضبط می شود.

34- استوانه سیلندر چیست؟

الف- مجموعه ای از کلیه شیارهای هم شماره در یک هارد دیسک چند صفحه ای

ب- مجموعه ای قطاع های هم شماره در یک دیسک چند صفحه ای.

ج- مجموعه شیارهایی از دیسک سخت که دارای یک شعاع نیستند.

د- به دیسک های سختی می گویند که به شکل استوانه هستند.

35-کدام یک از حافظه های زیر از سرعت بیشتری برای دستیابی به داده ها برخوردارند؟

الف -‌دیسک سخت                      ب- نوار مغناطیسی                   ج- RAM                              د-‌دیسک نرم

36- مزیت دیسک های نوری نسبت به دیسک های نرم عبارت است از:

الف- سرعت زیاد نوشتن و خواندن آنها                                      ب- ظرفیت زیاد در پذیرش اطلاعات

ج- قابلیت پاک کردن و نوشتن بر روی آنها                                  د- گزینه های الف و ب صحیح است.

37-سکتور عبارت است از:

الف- کوچکترین خانه ای که در اثر عمل فرمت تشکیل شده و این خانه های مجاور هم تشکیل یک Track  می دهند.

ب- وسیله ای برای تشخیص ظرفیت دیسک های کامپیوتری

ج- نرم افزاری برای فرمت کردن دیسک ها

د- خانه هایی که در اثر عمل فرمت بر روی دیسک ایجاد شده و خود به خانه های کوچک تر تقسیم می شوند.

38-کدام یک از گزینه های زیر جزو حافظه های کمکی یا ثانویه است؟

الف- CD-ROM                    ب- DVD                              ج- نوار مغناطیسی                    د- همه موارد

39-وقتی بر روی صفحه کلید کامپیوتر به طور مثال عدد 6 فشار داده می شود:

الف- عدد 6 در حافظه ذخیره می شود.

ب- کداسکی ((ASCII عدد 6 در حافظه ذخیره می شود.

ج- نمایش تصویری عدد 6 به CPU فرستاده می شود.

د-‌ در بعضی از کامپیوترها عدد 6 و در برخی دیگر از کامپیوتر کداسکی عدد 6 به CPU فرستاده می شود.

40- کدام یک از دستگاه های زیر به عنوان دستگاه ورودی اطلاعات محسوب می شود؟

الف- اهرم هدایت (Joystick)    ب- ماوس (Mouse)      ب- پویشگر (Scanner)                      د- همه موارد

41-برای انتقال تصاویر، به حافظه کامپیوتر، از چه دستگاهی استفاده می شود؟

الف- ماوس (Mouse)    ب- پویشگر (Scanner)                     ج- اهرم هدایت (Joystick)       د-صفحه Keyboard)

42-دستگاه پویشگر (Scanner) بر چه اساسی کار می کند؟

الف- جریان الکتریکی                 ب- جریان مغناطیسی                 ج- تابش نور     د- گزینه های الف و ج صحیح است

43- کدام دستگاه زیر برای بازی های کامپیوتری استفاده می شود؟

الف- اهرم هدایت                      ب- پویشگر                            ج- صفحه کلید                         د- ماوس

44-Control Pad بیشتر در کامپیوترهای ……….. استفاده می شود.

الف- کیفی                              ب- PDA                              ج- بزرگ                                   د- رومیزی

45-در پویشگر ………… لازم است تصویر را داخل پویشگر قرار دهید.

الف- صفحه ای           ب- دستی          ج- رومیزی                             د- گزینه های الف و ج صحیح است.

46-کدام یک از دستگاههای زیر امکان ضبط صدا را برای شما فراهم می کند؟

الف- اهرم هدایت                      ب- پویشگر                            ج- میکروفن                            د- Control Pan

47-وسیله ای است که به شما در گرفتن تصاویر به شکل ویدیویی و انتقال مستقیم آنها به داخل کامپیوتر کمک می کند.

الف- دوربین دیجیتالی                ب- دوربین ویدیویی دیجیتالی         ج- پویشگر                               د- اهرم هدایت

48- صفحه کلید متداول ترین وسیله ورودی است که از آن برای وارد کردن ………… به کامپیوتر استفاده می شود.

الف- داده                                ب- دستورها                           ج- برنامه ها                                د- همه موارد

49-کدام یک از چاپگرهای زیر دارای بیشترین سرعت چاپ است؟

الف- جاپگر لیزری                    ب- چاپگر ماتریس نقطه ای           ج- چاپگر جوهر افشان             د- چاپگر چرخ آفتابگردان

50-کدام یک از دستگاه های زیر خروجی است؟

الف- صفحه کلید                       ب- پویشگر                            ج- رسام                                     د- اهرم هدایت

51- برای ترسیم خطوط پیوسته از ...   استفاده می کنند.

الف- چاپگر ماتریس نقطه ای        ب- رسام                               ج- جاپگرهای لیزری                 د- چاپگرهای جوهر افشان

52- واحد سرعت چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

الف- خط در دقیقه                     ب- کاراکتر در دقیقه                  ج- کاراکتر در ثانیه                      د- همه موارد

53- کیفیت چاپ چاپگرها بر حسب نوع چاپگر عبارتند از:

الف- LMP                            ب- DPI                               ج- PPM                                   د- PPI

54- صفحه نمایشها از نظر فناوری ساخت به دو نوع ……… و ………… تقسیم می شوند.

الف- FLAT- CRT                 ب- LCD- Color                   ج- RGB- CRT                    د-RT- Mono Chrome

55- کدام یک از چاپگرهای زیر ضربه ای است؟

الف- چاپگر جوهر افشان             ب- جاپگر لیزری                     ج- چاپگر ماتریس نقطه ای              د- چاپگر حرارتی

56- کدام یک از چاپگرهای زیر غیر ضربه ای است؟

الف-‌چاپگر لیزری                     ب- چاپگر ماتریس نقطه ای           ج- چاپگر چرخ آفتابگردان         د- چاپگر زنجیره ای

57- درجه وضوح یک صفحه به ... آن بستگی دارد.

الف- تعداد سلول تصویری             ب- اندازه صفحه                   ج- پیکسل های     د- گزینه های الف و ج صحیح هستند.

58- صفحه نمایشها رنگ تصاویر را با کدام یک از رنگ های زیر شکل می دهند؟

الف- قرمز، سفید و آبی               ب- قرمز، سبز و آبی                 ج- بنفش، قرمز و آبی                     د- سبز، آبی و زرد

59- گذرگاه های CPUها عبارتند از:                                      

الف- DATA BUS و CONTROL BUS                             ب- DATA BUS و ADDRESS BUS

ج- DATA BUS و ADDRESS BUS و  CONTROL BUS                                         

د- ADDRESS BUS و  CONTROL BUS

60- هرگاه بگوییم CPUای 64 بیتی است یعنی:

الف- تعداد بیت های گذرگاه آدرس آن 64 است.                            ب- تعداد بیت های گذرگاه داده آن 64 است.

ج- تعداد بیت های گذرگاه کنترل آن 64 است.                              د- تعداد بیت های ثباتهای آن 64 است.

61- CPU به واحد ………. گفته می شود.

الف- پردازش مرکزی                ب- کنترل                              ج- محاسبه و منطق                       د- حافظه

62- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف- عمل خواندن دستورالعمل مستقیماً از حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.

ب- عمل ذخیره کردن نتایج مستقیماً در حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.

ج- عمل اجرای دستورالعمل در واحد حساب و منطق انجام می گیرد.                      د- همه موارد

63- اگر کامپیوتری 16 دستگاه جانبی داشته باشد برای آدرس دهی این 16 دستگاه حداقل به چند بیت نیازمند است؟

الف- 8                                  ب- 4                                    ج- 3                                         د- 16

64- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف- ساعت CPU، تمام عملیات کامپیوتر را هماهنگ می کند.

ب- خطوط انتقالی که از طریق آنها سیگنال های کنترلی برای نظارت بر عملیات تمام بخشهای کامپیوتر ارسال می

شوند، گذرگاه کنترل نامیده می شود.

ج- پیش از اینکه یک دستورالعمل در CPU اجرا شود ابتدا باید کشف رمز شود.

د- خطوط انتقالی که برای انتقال داده ها بین  CPU و قسمت های دیگر به کامپیوتر می رود، گذرگاه آدرس نامیده می شود.

65- کدام یک از سخت افزارهای زیر روی برد اصلی قرار می گیرند؟

الف- CPU                            ب- کارت گرافیکی                    ج- RAM                                  د- همه موارد

66-اکثر کنترل کننده های قدیمی از رابط هایی به نام ……….. و ………..  استفاده می کردند.

الف- ST-506 و ESDI             ب- ST- 506 و SCSI              ج- IDE و ESDI                د- ESCI-2 و ST-506

67- درگاه موازی قادر است ……….. داده را در هر ثانیه جا به جا کند.

الف- 2 مگا بیت                       ب- 2 مگا بایت                        ج- 32 بایت                                د- 1024 بایت

68- CMOS یک حافظه دایم است که ظرفیت آن حدود ………. است.

الف- 64 بایت                         ب- 640 کیلوبایت                    ج- 32 بایت                                د- 1024 بایت

69- درگاه USB قادر است …………. داده را در هر ثانیه جا به جا کند.

الف- 2 مگا بایت                      ب- 12 مگا بیت                       ج- 2 مگا بیت                              د- 12 مگا بایت

70- کدام یک از کارت های زیر در گروه کارتهای ورودی- خروجی قرار دارند؟

الف- کارت صوتی                    ب- کارت گرافیک                      ج- کارت ویدیویی                     د- گرینه های الف و ج

71- کدام یک از نرم افزارهای زیر کاربردی است؟

الف- Word                           ب- Excel                            ج- PowerPoint                        د- همه موارد

72- کدام یک از نرم افزارهای زیر سیستمی است؟

الف- سیستم عامل                     ب- Excel                            ج- PowerPoint                        د- Word           

73- کدام یک از موارد  زیر از کاربردهای مختلف زبان های برنامه نویسی است؟

الف- علمی                             ب- تجاری                              ج- آموزشی                                 د- همه موارد

74- کدام یک از سیستم عامل های زیر تک کاربره نیست؟

الف- MS-DOS                     ب- CP/M                            ج- UNIX                                  د- OS/2

75- کدام یک از سیستم عامل های زیر تک کاربره هستند؟

الف- OS/360                       ب- UNIX                             ج- CP/M                                 د- گزینه های الف و ج

76- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های سیستم عامل MS-DOS به شمار نمی رود؟

الف- مدیریت حافظه و فضای روی دیسک

ب- قابلیت استفاده از این سیستم عامل در کامپیوترهایی که با استاندارد IBM سازگاری دارند.

ج- اشغال فضای کمتر حافظه               د - وارد کردن دستورات توسط کدهای مخصوص غیر قابل فهم

77- برنامه Windows قدرت بسیار بالایی در پردازش اطلاعات صوتی و تصویری دارد که اصطلاحاً به آن   می گویند.

الف- Multimedia                  ب- Multitasking                  ج- Multi- User                     د- Multiprogramming

78- از جمله ویژگی های محیط عامل Windows 3.1 کدام یک از موارد زیر را می توان نام برد؟

الف- اشتراک زمانی                   ب- اجرای چند برنامه به صورت سوئیچ کردن به آنها

ج- پشتیبانی از رسانه های ورودی/خروجی                                 د- همه موارد

79- ویندوز 2000 از همان فناوری که در .  به کار گرفته شده است، بهره می برد.

الف- ویندوز 95                      ب- ویندوز NT                       ج- ویندوز 98                             د- ویندوز XP

80-سیستم عامل Windows NT رقیب سیستم عامل ………. محسوب می شود.

الف- ویندوز 98                      ب- ویندوز XP                       ج- Novell Net ware                 د- ویندوز 2000

81- هدف از ایجاد شبکه های کامپیوتری چیست؟

الف- مبادله اطلاعات بین کامپیوترها و استفاده اشتراکی از منابع

ب- صرفه جویی در تعداد کامپیوترها                                       

ج- ایجاد ارتباط فیزیکی بین کامپیوترها برای ایجاد برنامه ها            

د- دریافت و ارسال پیغام از کامپیوترهای دیگر                            

82-از کانال های ارتباطی می توان    را نام برد.

الف- کابل ویژه شبکه                 ب- مودم      ج- خط معمولی تلفن             د- گزینه های الف و ج  صحیح هستند

83- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟

الف- مودم، پالس های دیجیتال را به آنالوگ تبدیل می کند و بالعکس.

ب- در روش سری، اطلاعات به صورت بیت به بیت و پشت سر هم در کانال ارتباطی منتقل می شوند.

ج- شبکه گسترده معمولاً در محدوده منطقه ای کوچک از قبیل ساختمان و سازمان عمل می کند.

د- شبکه اینترنت یک شبکه گسترده جهانی است.

84-گستردگی عمل شبکه های LAN نسبت به شبکه های WAN:

الف- کمتر است.     ب- بیشتر است.      ج- یکسان است.           د- به شکل ظاهری شبکه محلی بستگی دارد.

85- تفاوت شبکه های گسترده گوناگون در کدام یک از موارد زیر است؟

الف- قراردادهای تبادل اطلاعات                            ب- روش های آدرس دهی و فناوری تبادل اطلاعات

ج- اتصالات آنها                                                                 د- همه موارد

86-وسایل ارتباط جمعی و کامپیوتر در انتقال اطلاعات چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

الف- تفاوتی ندارند.                   ب- کامپیوتر اطلاعات را تغییر داده، دسته بندی و اصلاح می کند.    

ج- وسایل ارتباط جمعی اطلاعات را بدن تغییر انتقال می دهند.         د- گزینه های ب و ج صحیح هستند.  

87-   یک شبکه خصوصی درون سازمانی است.

الف- اینترنت                           ب- بیت نت                            ج- اینترانت                                 د- آرپانت

88- قسمت های اصلی یک سیستم ارتباط داده ای عبارتند از:

الف- کامپیوتر سرویس دهنده، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده

ب- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده

ج- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها و کامپیوتر سرویس گیرنده

د- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها و کانال ارتباطی

89-   . روشی است که برای دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت از طریق مرورگرهای  وب  به کار گرفته می شود.

الف- بیت نت                          ب- کامپیوسرو                         ج- وب جهان گستر                        د- آرپانت

90-   معمولاً برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر صورت می گیرد و می توانند اختصاصی یا عمومی باشند.

الف- شبکه WAN                    ب- شبکه LAN                       ج- شبکه MAN                       د- شبکه اینترنت

نمونه سوال مبانی ( نمونه سوال چهارم )

1-      کدامیک  از ویژگی های کامپیوتر نیست ؟

الف- سرعت                     ب- دقت              ج- تفکر                           د- قابلیت                                                                                 2- ابرکامپیوترها و کامپیوترهای PC جزء کدام دسته بندی زیر میباشند ؟

الف- ریزکامپیوترها   کامپوتری کوچک                 ب کامپیوترهای متوسط کامپیوترهای کوچک

ج- کامپوتری بزرگ کامپوتری کوچک                       د- کامپوتری بزرگ ریز کامپوترها

2-      Server  میتواند کدامیک از انواع کامپیوترهای زیر باشد ؟

الف- Mainframe                        ب- Minicompuer                      ج- Laptap                     د- هر سه مورد

3-      تفاوت حافظه Ram و حافظه Rom چیست ؟

الف-Ram  خواندنی و نوشتنی ولی Rom فقط خواندنی است .

ب- Rom  خواندنی و نوشتنی ولی Ram فقط خواندنی است .

ج- Rom  خواندنی ولی Ram  نوشتنی است .

د- Ram  خواندنی ولی  Rom فقط  نوشتنی  است .

4-      تعریف اطلاعات در کامپیوتر عبارت است از :

الف- پردازش بر روی داده ها اطلاعات را پدید می آورد .

ب-  پردازش بر روی اطلاعات  داده ها را پدید می آورد .

ج- اطلاعات و داده ها هر دو یکی است .                 د- موارد الف و ب

5-      ظرفیت کدامیک از حافظه های زیر بیشتر است ؟

الف- دیسک سخت یا HDD   ب- دیسک فشرده یا CD          ج- فلاپی دیسک یا FDD     د- دیسک ZIP

6-      سرعت CPU بر حسب کدامیک از داده های زیر اندازه گیری میشود ؟

الف- MHZ                     ب- MB             ج- kbps                        د- هیچکدام

7-      کدامیک از سخت افزارهای زیر در افزایش سرعت کامپیونر بی تاثیر است ؟

الف- ROM                    ب- CPU                       ج- RAM                       د- Mainboard  

8-      واحد اندازه گیری حافظه کدامیک از موارد زیر است ؟

الف- byte                      ب- bit                           ج- KB                           د- MB

9-      عملکرد داخلی کامپیوتر در مبنای …….. میباشد .

الف- مبنای 10                  ب- مبنای 2                     ج- مبنای 8                      د- مبنای صفر

10-  وظیفه مودم چیست ؟

الف- برقراری ارتباط بین کامپیوتر و شبکه تلفن               ب- ذخیره سازی اطلاعات

ج- ایجاد تصویر بر روی صفحه نمایش                                     د- همه موارد

11-  علائم کامپیوتری از نوع ……..و علائم صوتی از نوع …… میباشند.

الف- دیجیتال آنالوگ               ب- دیجیتال دیجیتال  ج- آنالوگ دیجیتال                       د- آنالوگ آنالوگ

12-  برنامه هایی که بدون اطلاع کاربر کامپیوتر در آن قرار گرفته و باعث تخریب فایل ها و اطلاعات کامپیوتر میباشند با عنوان ……….. شناخته میشوند.

الف- کپی داده ها         ب- Shareware                    ج-ویروس                        د- bug  

13-  نرم افزار Freeware  چه نوع نرم افزارهایی هستند؟

الف- نرم افزارهای سیستمی  ب- نرم افزارهای اشتراکی  ج- نرم افزارهای رایگان   د- نرم افزارهای کاربردی

14-  برای راه اندازی مجدد یک سیستم کامپیوتری از کدامیک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده میشود ؟

الف- Alt+Ctrl+Del               ب- Alt+Shift+Del   ج- Alt+Ctrl+Shift                   د- Ctrl+Shift+Del

15 برای نمایش صفحات اینترنتی از نرم افزاری با عنوان ……… استفاده میکنیم .

الف- Editor                    ب- Browser                  ج- Word                         د- Excell 

16- کدامیک از عبارات زیر جزو کاربردهای اصلی Internet نیستند ؟

الف- Data Proccessing                         ب- Search                   ج- E-mail                     د- Chat

17-  برای استفاده از برنامه خریداری شده عموما باید :

الف- آن را از روی CD به  Hard disk کپی نمود .

ب- آن را باید از روی CD  به Hard disk   انتقال داد

ج- آن را باید بر رویHard disk   نصب و یا install  کرد.

 د- به دنبال فایل اجرایی آن بر روی CD  گشته و آن را اجرا کرد.

18- برنامه های که صفحات اینترنتی را برای بافتن اسناد مورد نظر جستجو میکند عنوان …… را اطلاق میکنند

الف- موتور جستجو                        ب- E-mail                     ج- Search Engine          د- مورد الف و ج

19- واژه مودلاسیون برای کدام گزینه استفاده میشود ؟

الف- ارسال اطلاعات                 ب- تغییر شکل علائم    ج- بکارگیری شبکه های تلفن دیجیتال   د-شبکه کابلی

20- کدامیک از سخت افزارهای زیر به عنوان ورودی و خروجی تعریف میشوند ؟

الف- Modem                 ب- Touchpad               ج- Speaker                    د- مورد الف و ب

21- به فرایند تجارت با اینترنت …… میگویند.

الف- E-mail                   ب- E-learning               ج- E-commerce              د-موارد ب و ج

22-از کار افتادن یک سیستم کامپیوتری را …….  میگویند .

الف- Crash                    ب- Hang                      ج- Lock                             د- هیچکدام

23- کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه ……. میباشد .

الف- بیت                                     ب- بایت                          ج- کیلوبایت                           د- مگا بایت

24- برنامه به منظور اجرا در کدام حافظه قرار میگیرد؟

الف- ram                       ب- rom                         ج- هارد دیسک                        د-فلاپی         

25- کدام یگ از دستگاههای زیر هم به عنوان ورودی و هم به عنوان خروجی استفاده میشود؟

الف-Fax/modem           ب- sound card             ج- Scanner                      د- مورد الف و ب

26-ویروس های کامپیوتری :

الف نوع داده مفید میباشند .                                    ب- نوعی داده مضر میباشند

ج- ویروس از مانیتور وارد دستگاه  میشود .                  د-موارد الف و ب

27- در کدام نوع شبکه سرعت اطلاعات بالا تر میباشد ؟

الف- Bus                       ب- Ring                        ج- Star             د- حلقه ای

28- کدام یک از نرم افزار های زیر سیستم عامل میباشند ؟

الف- DOS                     ب-WINDOWS             ج- PHOTOSHOP              د- مواد الف و ب        

29- تبدیل سیستم دیجیتال به آنالوگ و ارتباط بین خط تلفن و کامپیوتر و بلعکس وظیفه کدام دستگاه میباشد ؟

الف- کارت صدا                ب- FAX/MODEM                     ج- SCANNER                 د- پلاتر

30- کدام یک از دستگاههای زیر فقظ به عنوان ورودی اطلاعات استفاده میشود ؟

الف- اسکنر                      ب- مانیتور                                  ج FAX/MODEM             د- چاپگر

31- کدام گزینه صحیح است ؟

الف- اطلاعات همان داده های پردازش شده است .                                    ب- اطلاعات نتیجه داده ها هستند .

ج- از پردازش اطلاعات باز هم اطلاعات به دست می آید                د- همه موارد

32- کدام تعریف برای فایل مناسب است ؟

الف- فایل به پنجره ای گفته میشود که در آن اطلاعات وجود دارد .

ب-  فایل همان اطلاعات مربوط به هم است که بر روی حافظه وجود دارد .

 ج- فایل به اطلاعات ذخیره شده بر روی حافظه جانبی گفته میشود که دارای یک نام میباشند .

د -فایل یه داده هایی گقته میشود که کاربران از ورودی وارد کامپیوتر میکنند .

33- بخش های اصلی کامپیوتر عبارتند از :

الف- حافظه CPU- صفحه نمایش                            ب- واحد ورودی – CPU –واحد خروجی

ج- واحد ورودی واحد پردازش واحد خروجی                       د-هر سه مورد

34- کدام یک از وسایل زیر وسیله ورودی نیست ؟

الف- صفحه کلید                ب- مودم                           ج-موس                         د- صفحه نمایش

35- کدام یک از وسایل زیر یک وسیله ورودی و خروجی است ؟

الف- دیسک نرم                              ب- مودم                           ج- رسام                        د- موارد الف و ب

36- کدام یک از موارد زیر جزو حافظه های  اصلی به شمار میروند ؟

الف- Hard disk              ب- Compact disk          ج- Rom                      د- موارد الف و ب

37 پس از روشن شدن کامپیوتر  سیستم عامل بر روی کدام حافظه قرار میگیرد ؟       

الف- ROM                                ب- HARD DISK            ج- RAM                     د داخل CPU میشود.

38- یک کیلو بایت معادل چند بایت میباشد ؟

الف- 1000 بایت                           ب- 8 بایت                       ج- 16 بایت                     د- 1024 بایت

39- کدام گزینه صحیح است ؟

الف- هر فایلی برای اجرا شدن احتیاج به بارگذاری بر روی حافظه اصلی دارد.

ب- فقط برنامه هایی که احتیاج به حافظه زیاد دارند و طولانی مدت اجرا میشوند احتیاج به حافظه اصلی دارند .

ج- میتوان فایل ها را به صورت باز بر روی حافظه جانبی ذخیره کرد تابرای اجرا به حافظه اصلی احتیاج نداشته باشد .

د- همه موارد .

40- درایو  CD جزو کدام یک از موارد زیر است ؟

الف- واحد ورودی                                                ب واحد خروجی  

ج- اگر قابلیت نوشتن روی CD  را داشته باشد هم واحد خروجی وهم واحد ورودی               د- هیچکدام

41- انواع کامپیوتر از لحاظ عملکرد داخلی و نحوه پردازش عبارتند از :

الف- قیاسی خانگی رقمی                                        ب- قیاسی پیوندی عددی 

ج- رقمی شخصی خانگی                                         د- خانگی پیودی قیاسی

42- سیستم عددی که در کامپیوتر استفاده میشود …….. میباشد .

الف- دودویی                    ب- باینری                       ج- هگزا                          د-موارد الف و ب

43- هر 1024 کیلو بایت معادل است با ؟

الف- GB                        ب- MB             ج- KB                           د TB

44- برنامه ها برای اجرا در کدام حافظه قرار میگیرد ؟

الف- حافظه کاری RAM   ب- حافظه ROM      ج- حافظه جانبی دیسک سخت   د- حافظه جانبی فلاپی دیسک

45- مواقعی که کامپیوتر خاموش است سیستم عامل برروی کدام قسمت است ؟

الف- ROM                    ب- RAM                       ج- دیسک راه انداز              د- هرسه مورد

46- حافظه CACHE چه حافظه ای است ؟

الف- حافظه جانبی است .                                                  ب- حافظه اصلی است .

ج- حافظه جانبی بین یزپردازنده و RAM  است .               د- حافظه اصلی بین یزپردازنده و RAM  است .

47-کدام یک از دستگاههای زیر هم به عنوان  ورودی و هم به عنوان خروجی مورد استفاده قرار میگیرد ؟

الف- دیسک درایو               ب- اسکنر                        ب-پلاتر                          د- صفحه کلید

48- محل قرار گرفتن ریزپردازنده و RAM  کجاست ؟

الف- هر دو در شکاف های گسترشی         ب- RAM  در شکاف گسترشی  ریزپردازنده بر روی برد اصلی

ج- هر دو بر روی برد اصلی                              د- RAM   بر روی برد اصلی و  ریزپردازنده در شکاف گسترشی

49- انواع طبقه بندی نرم افزار ها عبارت است از :

الف- سیستمی , کاربردی      ب- سطح بالا، سطح پایین  ج- پردازشگر لغات ، صفحه گسترده     د- همه موارد

50- کدام یک از نرم افزارهای زیر برای ایجاد بانک  اطلاعاتی به کار میرود؟

الف- نرم افزار Corel Draw   ب- نرم افزار Autocad    ج- نرم افزار Access         د- نرم افزارPhotoshop  

نمونه سوال WINDOWS ( نمونه سوال اول )

1- کدام تعریف در مورد ویندوز  XP صادق است ؟

الف- یک برنامه کمکی شبیه به NC  ب- یک سیستم عامل گرافیکی مستقل از MS-DOS است.

ج‌-           یک برنامة گرافیکی مستقل از MS-DOS  است.                 د- یک برنامة گرافیکی وا بسته به MS- DOS  است.

2-       DESK TOP   چیست؟

الف- صفحه  ا صلی ویندوز           ب- یک پنجرة کاربردی             ج-   مجموعه تصاویر                د- بخشی از پنجره

3-      کدام یک از گزینه های زیر در مورد TASK BAR صحیح می باشد؟

الف- همان نوار وظیفه است.                        ب- حداقل چیزی که در آن قرار می گیرد START  می باشد.

ج- این نوار می تواند آشکار یا پنهان باشد.           د- همة موارد.

4-      آیکون چیست ؟

    الف- صفحه ا صلی ویندوز .                               ب- بر نامة کار بردی است.                            

    ج- پنجرة کوچکی برای اسناد برنامه .                                         د- تصاویر کوچکی برای منوها وفر ما نها.

5-   برای اجرای یک برنامه از طریق   ICON آن :

الف-  انتخاب  OPEN از ICON  مربوطه.                              ب- انتخاب   OPEN از منوی مر بوطه .

ج‌-           انتخاب  OPEN از منوی فایل.                                     

ح‌-           د- انتخاب ICON  مر بوطه وزدن  ENTER یا دابل CLICK کردن.

6-        حافظه موقت می باشد و جهت مشاهده و ویرایش محتویات حافظه در محیط های  ویرایشی بکار می رود .

الف- CLIP BOARD             ب- CUT                              ج- COPY                            د- PASTE

7- برای انتقال اطلاعات به حافظه موقت از کدام گزینة استفاده می کنیم؟

الف- CLIP BOARD             ب- CUT                              ج- COPY                            د- PASTE

8 -  برای ایجاد یک پوشه چگونه عمل می کنیم ؟

الف- فشردن دکمه سمت راست ماوس  سپس انتخاب گزینه  NEW  و سپس گزینه FOLDER

ب- فشردن دکمه سمت راست ماوس  سپس انتخاب گزینه  NEW  و سپس گزینه SHORT CUT

ج- با استفاده از کاوشگر ویندوز    د- الف و ج

9 گزینه های PASTE-COPY-CUT  در چه مواردی استفاده می شود ؟

 الف- برای انتقال و کپی کردن متنها                                 ب- برای انتقال و کپی کردن تصاویر     
ج- برای انتقال و کپی کردن فایلها و پوشه ها                                        د- همه موارد

10 برای رفتن به پنجره ای دیگر از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف- ALT+TAB                    ب- CTRL+TAB                  ج- ALT+SPACE                        د- هیچکدام

11 نوار   در بالای هر پنجره نمایانگر نام برنامه در حال اجرا است ؟

الف- منو                                ب- عنوان                              ج- کنترل                               د- اصلی

12  نواردر بالای هر پنجره نمایانگر لیست فرمانهایی است که قابل اجرا در آن پنجره می باشد

الف-  منو                               ب- عنوان                              ج-کنترل                                د- ابزار

13-اگر در یک پنجره تعداد آیکن ها ی موجود  در آن بیشتر از دید ما باشد برای این که ادامه آیکن ها را مشاهده کنیم از کدام نوار استفاده می کنیم؟

الف-  نوار منو                        ب-  نوار مرورگر عمودی          ج- نوار وضعیت                      د- نوار آدرس

14-  برای بازکردن منوی کنترل پنجره ها از   استفاده می کنیم

الف-ALT+SPACE               ب-ALT                                ج-ALT+F                            د-ALT+K

15-گزینه     RESTORE برای  به کار می رود                                                            

الف-  بزرگ کردن پنجره ها         ب-  دوباره ذخیره کردن پنجره ها 

ج- بر گرداندن پنجره ها به حالت اول                                        د- بر گرداندن پنجره ها به حالت ICON

16-گزینه MINIMIZE برای   به کارمی رود

الف-  بزرگ کردن پنجره ها         ب-  دوباره ذخیره کردن پنجره ها 

ج   -   برگرداندن پنجره ها به حالت اول                                    د-  تبدیل پنجره به حالت ICON در نواروظیفه

17-  برای بستن پنجره ها توسط منو کنترل از      استفاده می کنیم

الف-EXIT                             ب-END                               ج-CLOSE                           د-TOP

18- برای اینکه منوی مربوط به گزینه های مرتب کردن پنجره ها یDESK TOP ظاهر شودچه عملی انجام میدهیم ؟

الف-کلید سمت راست موس در ناحیهTASKBAR  زده می شود      

ب-کلید سمت راست موس در ناحیه خالی از صفحهDESKTOPزده می شود

ج-کلید سمت چپ موس در ناحیهTASKBAR زده می شود            

د-کلید سمت چپ موس در ناحیه خالی از صفحهDESKTOP زده می شود

19-  برای نمایش چند پنجره باز در کنار هم به صورت عمودی و به یک اندازه از          کمک می گیریم

الف-CASCADE WINDOW ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY

ج‌-           MINIMIZE ALLWINDOWS                                 د-TILE WINDOWS VERTICALLY

20-   برای نمایش چند پنجره باز به صورت لایه ای (آبشاری) از    کمک می گیریم

الف-CASCADE WINDOW ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY

ج-MINIMIZE ALLWINDOWS                                      د-  TILE WINDOWS VERTICALLY

21-برای به حداقل رسانی تمامی پنجره ها از کمک می گیریم

الف- CASCADE WINDOW                                           ب-TILE WINDOWS HORIZONTALLY  

ج‌-           MINIMIZE ALLWINDOWS                                 د-   CLOSE

22-  برای اجرای یک برنامه از طریق ویندوز

الف-  انتخاب  RUN از منوی START                 ب-  انتخاب برنامه و دابل کلیک کردن روی آن

ج‌-           انتخاب  OPEN از منوی FILE در WINDOWS EXPLORER                                 د-  هر سه مورد

23-کدام یک ازگزینه های زیر جزء منوی PROGRAMS  ALL می باشد؟

الف-ACCESSORIES                        ب-  برنامه هایی که توسط ویندوز نصب شده اند 

 ج-MS –DOS PROMPT                   د-  همه موارد

24- میا نبر ها چیستند؟

الف-  برای بالا بردن سرعت و راحتی کار کاربران ایجاد میشود                        

 ب-  میانبرها در حقیقت فایلهای اجرایی هستند که هنگام نصب برنامه ها نا خواسته ایجاد می شوند

ج‌-           برای اجرای یک  یک برنامه حتما باید میانبر آن ساخته شود                       د-  همه موارد

25- برای خروج از ویندوز می توان از کلید های ترکیبی...استفاده نمود

الف-ALT+F4                        ب-ALT+F5                         ج-ALT+K                            د-ALT+C

26 جهت آرایش و مرتب کردن آیکونها در ویندوز از    استفاده می کنیم ؟                                    

الف- STATUSE BAR          ب- LOWER CASE             ج- ARANGE ICONS         د- REFRESH

28 -  ... برنامه ای برای پیکربندی سخت افزار و تعمیر محیط ویندوز است ؟

الف- PRINT MANAGER    ب- PROGRAMS              

ج- CONTROL PANEL       د- READ ME

29 برای تغییر طرح زمینه ( BACKGROUND ) از کدم گزینه استفاده می کنیم ؟

الف   CONTROL PANEL /DISPLAY                          ب   START / LOGOFF

ج CONTROL PANEL / KEY BORD                         د   START /ALL PROGRAMS

30 کدام یک از گزینه های زیر مربوط به تغییر محافظ صفحه نمایش می باشد ؟

الف   BACKGROUND      ب   SCREEN SAVER    

ج SETTING                                                     د   APPEARANCE

31- کدام یک از گزینه های زیر رنگ و اندازه قسمتهای مختلف را تغییر می دهد ؟

الف   BACKGROUND      ب   SCREEN SAVER    

ج SETTING                                                     د   APPEARANCE

32 نوار وظیفه ( TASK BARS) در کدامیک از قسمتهای صفحه نمایش قرار دارد ؟

الف   پایین صفحه نمایش                                          ب   بالای صفحه نمایش                     

ج می توان محل آن را تغییر داد و در قسمت بالا یا پایین یا سمت چپ یا راست صفحه نمایش قرار داد  

د سمت چپ یا راست صفحه نمایش

33 برای پنهان کردن نوار وظیفه  کدام گزینه مناسب است ؟

الف   در فضای خالی از نوار فعالیت دکمه سمت راست موس را کلیک کرده سپس گزینه PROPERTISE  را اجرا کرده و سپس گزینه AUTOHIDE  را انتخاب می نماییم

ب   چنین کاری امکان ندارد و این نوار همیشه در قست پایین صفحه نمایش وجود دارد

ج- MY COMPUTER / CONTROL PANEL / DISPLAY                                        

د   START / SETTING

34- گزینه TURN OFF از منوی START

الف- باعث بسته شدن پنجره های ویندوز می شود                               ب-  باعث خروج از ویندوز می شود

ج‌-           باعث نمایش لیست برنامه هایی که در ویندوز نصب شده می گردد      د-  برای اجرای برنامه ها استفاده می شود

35- برای ایجاد یک پوشه جدید در ویندوز چه عملی را  انجام می دهیم ؟

  الف   از کلیدهای ترکیبی ALT+F4  استفاده می کنیم                           

  ب   دکمه سمت راست ماوس را کلیک کرده سپس گزینه NEW  و سپس گزینه FOLDER

  ج از کلیدهای ترکیبی ALT+SPACE  استفاده می کنیم          

   د   دکمه سمت راست ماوس را کلیک کرده سپس گزینه NEW  و سپس گزینه SHORT CUT

36-   جهت تنظیم و مدیریت ابزارهای سخت افزاری در ویندوز از      استفاده نمی کنیم

الف MY COMPUTER                               ب CONTROL PANEL                    

ج START                        د MY DOCUMENT        

37- از   برای انجام عملیات مختلف بر روی فایلها , فهرستها و دیسک ها استفاده می شود ؟

الف WINDOWS EXPLORER                                    ب CONTROL PANEL   

ج PROGRAM FILES      د PROGRAM MANAGER

38 -  برنامه ای برای نصب چاپگرها و تغییر در صف چاپ ؟                                                     

الف   ویندوز EXPLORER   ب   PRINT MANAGER

ج PRINTERS                                                            د   CONTROL PANEL

39- در برنامه کاوشگر ویندوز علامت + کنار پوشه به چه معنا است ؟

الف به این معنا است که داخل آن پوشه یک یا چند زیر پوشه دیگر وجود دارد.                              

 ب بدین معنا است که پوشه باز شده است .

ج     بدین معنا است که پوشه خالی است                                                                            

د   بدین معنا  است که داخل پوشه فقط فابل است

40 -  برای مشاهده محتویات پوشه ها در ویندوز چه عملی باید انجام داد ؟

الف   بر روی پوشه دکمه سمت راست موس را فشار دهیم         ب   بر روی پوشه دوباره کلیک کرد

ج بر روی پوشه کلیک کرد          د   کلیدهای ترکیبی  SPACE, ALT  را فشار داد

41 -  اگر بخواهیم چند فایل که پشت سر هم هستند را انتخاب کنیم چگونه عمل می کنیم ؟

 الف   بر روی فایلها کلیک میکنیم

ب   بر روی اولین فایل کلیک کرده و سپس ماوس را بر روی اخرین فایل برده و کلید SHIFT  را پایین نگه داشته و سپس دکمه ماوس را کلیک می کنیم

ج از کلید INSERT  استفاده می کنیم                                    د   از کلید + استفاده می کنیم

42 جهت حذف فایلها در ویندوز

الف   انتخاب فایل و تایپ DEL ب   انتخاب فایل و فشردن کلید DELETE

ج انتخاب فایل و انتخاب گزینه DELETE   از منوی فایل WINDOWS EXPLORER           

 د   ب و ج

43- برای تغییر نام یک فایل

الف   بر روی نام  فایل کلیک فاصله دارکرده و سپس نام جدید تایپ شود

ب   بر رو ی فایل مورد نظر دکمه راست ماوس را فشار داده و سپس گزینه RENAME  انتخاب شود و سپس نام جدید تایپ شود

ج امکانی برای تغییر نام فایلها نیست                                   د   الف و ب

44- گزینه SEND  TO  در کجا بکار میر رود؟

الف برای انتخاب فایلها و پوشه ها                                         ب   برای کپی کردن فایلها و پوشه ها           

ج برای حذف فایلها و پوشه ها   د   برای تغییر نام فایلها و پوشه ها

نمونه سوالات اینترنت ( نمونه سوال اول)

1 امنیت  به معنی . است .

الف رمز کامپیوتر                   ب رمز ورود به شبکه             ج دسترسی محدود در زمانهای خاص    د   موارد ب وج

2   خرید  و فروش  و مبادلات  تجاری  بر روی اینتر نت  نامیده می شود.

الف- E-Library                     ب E- Learning               ج E-Commerce                 د E- Mail

3 پست الکترونیک  به      معروف است .

الف E-Commerce            ب E-Banking                 ج Chat                               د E- Mail

4 شبکه ای که  یک ساختمان   چند طبقه  را پوشش  می دهد را شبکه   می نامند.

الف Lan                            ب Man                          ج Wan                               د Internet

5 شبکه ای که ارتباط یک شهر را پوشش می هد  راشبکه   می نامند.

الف Lan                            ب Man                          ج Wan                               د Internet

6 شبکه ای که بااستفاده از ارتباطات ماهواره ای بر قرار می گردد راشبکه   می نامند.

الف Lan                            ب Man                          ج Wan                               د Internet

7 اصطلاح  Web  بمعنی چیست؟

الف یک شبکه تار عنکبوتی که اتصالات کامپیوتری را شامل می شود .                                       

ب یک شبکه کوچک محلی                     ج یک شبکه گسسته                    د یک شبکه با ناحیه شهری          

8 آرایش یا معماری شبکه را ……. گویند .

الف Setup                         ب Ring                          ج Star                                د Topology

9  رایج ترین معماری شبکه های کامپیوتری معماری …….. است .

الف Ring                           ب Bus                           ج Star                                د Protocol

10 سرعت ارتباطات در کدام معماری (Topology)  بیشتر است .

الف Star                           ب Bus                              ج Ring                             د Complete

11 اتصالات  بی سیم به   معروف  است.

الف Hard Wire                  ب Soft Wire                     ج Wire Less                     د Soft less

12 مقررات  و ضوابط  ارتباط  بین کامپیوتر  ها در شبکه  را اصطلاحا می نامند.

الف   Server                      ب Client                           ج Protocol                       د Token

13 اصطلاح Topology  به چه معنی  می باشد؟

الف روابط مربوط  به ارسال پیغام                                         ب سرعت بین کامپیوتر ها       

ج   تعداد کامپیوتر های شبکه      د   آرایش یا معماری شبکه

14 اصطلاح  Host به چه معنی می باشد.؟

الف برای کامپیوتر  میزبان بکار می رود.                                ب   برای معماری شبکه  بکار میرود

ج   برای سرعت شبکه  بکار می رود                                      د    به قطع شبکه گفته می شود

15   کدام  پروتکل  در شبکه  اینتر نت استفاده می شود؟

الف   Ibm/Microsoft               ب Appel Talk                 ج Tcp/Ip                        د Spx/Ipx

16-   WWW مخفف کدام یک از گزینه های زیر می باشد

الف Wild Web Word         ب World Wide Web        

ج Window World Web     د Web Window World

17 آدرس های  عددی  مورد استفاده  در اینتر نت را اصطلاحا  می نامند.

الف   Ip                              ب Tcp                              ج Dns                              د الف و  ب

18-  عبارت  URL  مخفف کدام عبارت زیر می باشد.

الف   Unique Resource Locator                                  ب  Uniform Resource Locator

ج Resource Log Uniform                                          د Union Resource Locator

19 پروتکل  ارتباطی  جهت نقل و انتقال  اطلاعات   در وب (Web) نام دارد؟

الف WWW                        ب Url                               ج Http                              د همه موارد فوق

20- عبارت  Isp  مخفف کدام عبارت زیر می باشد؟

الف Internet Service Provider                                    ب Internet Service Protocol

ج Internet System Provider                                       د Internet Security Protocol

21- کدام برنامه  جهت  اتصال  به اینتر نت  بکار می  رود.؟

الف Internet Explorer       ب Outlook Express        

ج Windows Explorer       د Network Connection

22 کدام برنامه  جهت مرور  مشاهده صفحات وب (Web)  در اینتر نت  به کار میرود؟

الف Internet Explorer          ب Netscape       ج Java                                       د   الف و ب

23 کدام  گزینه  برای حوزه ها  و موسسات آموزشی به کار می رود؟

الف Com                          ب Gov                             ج   Edu                             د Mil

24 موسسات  تجاری  از کدام گزینه  جهت  مشخص شدن  حوزه  آنها استفاده می کنند؟

الف Com                          ب Gov                             ج   Edu                             د Mil

25- جهت  ارسال  نامه به چند نقر

الف درمقابل  عبارت  To و Ccو Bcc آدرس های مورد نظر را وارد می نمائیم

ب   در مقابل  عبارت  To   نام  آدرسهای  مورد نظر  را وارد و آدرسها را با علامتهای < >  از یکدیگر جدا می کنیم .

ج   در قسمت بدنه  آدرسهای مورد نظر  را وارد می کنیم                                    

د   الف و ب  هر دو  صحیح می باشند.

26   در صورتیکه قصد داشته باشیم به نامه هائی که برای ما رسیده  پاسخ  دهیم  از دکمه  استفاده می کنیم.

الف Reply                         ب Forward                    ج Send/Receive                د File Attached

27- در صورتیکه  بخواهید نامه ای  که به شما  فرستاده شده به شخص دیگری  ارسال نمائید  از کدام گزینه استفاده می کنید؟

الف Reply                         ب Forward                      ج Send/Receive              د File Attached

28- ارسال  و دریافت نامه های پست  الکترونیکی E-Mail   با کدام برنامه امکان پذیر  می باشد؟

الف   Windows Explorer    ب Outlook Express        

ج Ms-Word                                                                د   هیچکدام

29 کدام عبارت به معنی نوشتن نامه الکترونیکی می باشد؟

الف Send                          ب Write                           ج Compose                     د Message

30   به قسمت Ali در آدرس …Ali@hotmail.com گفته می شود.

الف ID                              ب Domain Name                ج Object                      د User Name

31 به قسمت hotmail.com در آدرس Ali@hotmail.com  اصطلاحاً . گفته می شود.

الف ID                              ب Domain Name                ج Object                      د User Name

32 نامه های ارسال شده در کدام پوشه نگهداری می شوند؟

الف Inbox                         ب Outbox                        ج Sent Item                     د Send

33 نامه های دریافت شده در کدام پوشه نگهداری می شوند؟

الف Inbox                         ب Outbox                        ج Sent Item                     د گزینه های الف و ب

34- ارسال تصویر به همراه نامه های الکترونیکی با کدام گزینه انجام می شود ؟

الف- New File                      ب- File Attachment                ج- Subject                      د-Insert Picture

35 موضوع نامه الکترونیکی در کدام قسمت درج می شود؟

الف Body                          ب To                                ج Subject                        د همه گزینه ها

blogکد بازی تمرکز حواس