X
تبلیغات
رایتل

اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

نمونه سوالات عملی ICDL2

نمونه سوالات عملی ICDL2    

آموزشگاه کامپیوتروحسابداری صدرا

نمونه سوالات عملی ICDL2       آموزشگاه کامپیوتروحسابداری صدرا

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه آموزشهای فنی وحرفه ای دالان اشتغال است

IT-86-8-il21

کد  

30/10 -8 ص


50 نمره windows

1- تصویر پشت زمینه میز کار کامپیوتر خود را عوض کنید .

2- میانبری از برنامه word pad در دسک تاپ قرار دهید .

3- سه پنجره به دلخواه باز نموده و طوری عمل کنید که به صورت آبشاری مرتب شوند .

5- در ویندوز طوری جستجو کنید که ازدرایو Cتمامی فایلهایی که هفته گذشته ایجادشده اندرانمایش دهد .

6- ویندوز را طوری تنظیم کنید که بعد از 5 دقیقه بیکاری سیستم برنامه متحرک مناسبی را فعال نموه و در زمان

برگشت به حالت قبل از کاربر کلمه عبور دریافت نماید .

7- پوشه ای در محیط اصلی (desk top) به نام icdl ایجاد نموده و سه فایل به دلخواه در آن کپی نمائید .

25 نمرهIE

1- یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟

   9717000: شماره تلفن

       AFTAB : نام شرکت ISP

    10206AF : User name

    104536 : Password

2- برنامه IE راطوری تنظیم کنیدکه تصاویرنمایش داده نشود.

3- تنظیمی اعمال کنیدکه تحت هیچ شرایطی صفحه ای درHISTORY سیستم شما نگهداری نشود.

4- تنظیمات  explorerرابه صورتی درآورید که رنگ link های visit شده سبزنمایش داده شود.

5- وارد سایتyahoo   شده و در قسمت pictuers   این سایت 2 عکس برای خود ذخیره کنید ؟

20  نمره  5 سرعت عمل OE 

1- در OE راطوری تنظیم نمائیدکه نام خانوادگی شما رابه صورت پیش فرض درپایان تمامی پیامهااضافه نماید

2- پیامی را ایجاد و در پوشه Draft قرار دهید .

3- یک Account جدید در Outlook بسازید.

IT-86-8-il22

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 07 دقیقه آموزش های فنی وحرفه ای بایدتوسعه یابد. حضرت آیت الله خامنه ای-مقام معظم رهبری  

13-30/10 ب


50  نمره windows

1- پوشه به نام MITTC  برر وی  Desktopایجاد کنید.واین پوشه را  به حالت مخفی درآورید.

2- ساعت سیستم خودرا برروی ساعت 10.30 تنظیم کنیدوتاریخ سیستم به روز 20 وماهDecember  سال

2005    تنظیم کنید.

3- نواروظیفه خود راطوری تنظیم کنید که لینک مورد نظرشما درسمت راست نواروظیفه قرارگیرد وسپس

نوار وظیفه ((TASK BAR  رابه نحوی تنظیم کنید که بصورت خودکار پنهان شود.

4- ازطریق برنامه WORDPAD  یک فایل متنی بسازید وعبارت  MITTC درآن تایپ کنید.فونت عبارت

  MITTC رابه TITR وسایز آن به 22 تغییردهید.

5- محتویات پوشه My DOCUMENT رابر اساس اندازه گروهبندی کنید.و  ازطریق My Picture یک عکس

دلخواه به عنوان پشت زمینه انتخاب کنید.

50 نمره IE - OE   -   سرعت عمل

1- یک CONNECTION بسازید .

2- HOME PAGE در  INTERNET EXPLORER را تنظیم کنید .

3 - یک صفحه دلخواه را درپوشه FAVORED ذخیره کنید .

4- محیط Internet explorer راطوری تنظیم کنید که تصاویر سایتهای درخواستی دیده نشود و لینکهای ویزیت نشده

    رازرد باشند.

5- یک امضاء(signature) در outlook  ایجادکنید.

 6 - وارد کتابچه آدرس خود شوید ، 2 تماس جدید تعریف کرده ومشخصات اصلی 2 فرد یا سازمان را درآن وارد کنید

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه آموزشهای فنی وحرفه ای دالان اشتغال است


کد

IT-86-9=D3

پنجشنبه

50 نمره WINDOWS

1-    آیکن برنامه MYCOMPUTER رابه نوارابزارQUICK LAUNCH اضافه کنید.

2-    تنظیمات سطل بازیافت رابه نحوی انجام دهیدکه 12%ازدرایوC و10% ازدرایوD  به سطل بازیافت اختصاص داده شود.

3-    کلیدمیانبرF6 رابه برنامه ماشین حساب اختصاص دهید.

4-    تعدادآیکن های منوی START را4 عددقرارداده وسایزآیکن های آن رابزرگ کنید.

5-    یک برنامه دلخواه به منوی START خود اضافه کنید.

6-    یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید.

7-    بااستفاده ازبرنامه زمان بندی برنامه PAINT رابه نحوی زمان بندی کنیدکه هر4 روزیکباردرساعت 8:30 صبح اجراشود.

اینترنت

1-  صفحاتی را جستجو نمایید که حاوی اطلاعاتی در مورد چاپگر  HP یا EPSON باشند.

2-  محیط  internet Explorer را طوری تنظیم کنید که تصاویر سایتهای درخواستی دیده نشود.

3-  محیط internet Explorer را طوری تنظیم کنیدکه لینک های ویزیت نشده زرد باشند.

Outlook

     1- با استفاده از اطلاعات زیر در نرم افزار Outlook یک Account برای خود بسازید

Pop3 server: mail.a.com

Smtp server:smtp.b.com

2- یک نامه از تیم Outlook دریافت کرده اید یک پاسخ برای آن ایجاد کنید و آنرا آماده ارسال کنید.

3-  ابتدامشخصات سه نفر رادرaddress book  ذخیره نمایید. سپس یک نامه رابامشخصات زیربه صورت

همزمان ارسال نمایید.

الف- نامه  ازدرجه اولیت بالابرخوردارباشد.

ب- یک فایل تصویردلخواه به همراه عکس ارسال شود.

ج- نامه موجوددرIndex رادردرایو c به فرمت doc ذخیره کنید.

کد

IT-86-10=D2

11-13

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه

WINDOWS

-1 تنظیمی انجام دهیدکه برنامه پاکسازی desktop هر60 روزیکباربه طورخودکارانجام شود.

2- تنظیم انجام دهیدکه بعدازنیم ساعت کارنکردن باسیستم به حالت standby برود.

-3 فایل هایی با پسوند JPG که اندازه آنها حداکثر  KB  700  است را جستجو نمایید.

 -4تنظیمات سطل بازیافت رابه نحوی انجام دهید که 12درصد ازدرایوC  و10 درصد به سطل بازیافت اختصاص داده

شود.

5- کاربری به نام it باکلمه عبو ر123 ایجادکنید.

INTERNET

1- یک connection فرضی بانام کاربری farhang ورمز1386630  وتلفن 9712000 ایجادنماییدبطوریکه:

الف- فقط user فعلی مجاز به استفاده ازآن باشد.

ب-شماره تلفن 9712001 رانیزبه این connection اضافه نمایید.

2- محیط  INTERNET EXPLORER خود راطوری تنظیم نمایید که لینک های ویزیت نشده زرد باشد.

3- تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.

OE

 -1درOUTLOOK EXPRESS  یک نامه به آدرس  INFO@MITTC.IR  بفرستید بطوریکه دارای عکس

باشد.

2- یک امضای الکترونیکی باعنوان((goodby my dear friend)) ایجادکرده وتنظیمات رابه نحوی انجام دهید که

این امضاء به تمام نامه هایی که می فرستید اضافه شود.

باآرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه


کد

IT-86-11=D2

11-13

windows

1-    پوشه ای بانام windows برروی صفحه دسک تاپ ایجادکنید وآن رامخفی نمایید.

2-    یک تصویر برای زمینه میزکارویندوز به دلخواه  انتخاب وآنرادرمرکز  صفحه نمایش قراردهید.

3-    رنگ زمینه منو ها در ویندوز را به رنگ خاکستری تغییر دهید .

4-    برنامه ماشین حساب را طوری زمانبندی نمائید که با روشن شدن کامپیوتر فعال گردد.

5-    ایکن برنامه MY COMPUTER راتغییرداده ونسخه سیستم عامل نصب شوده برروی سیستم خودرابیابید.

6-    ویندوز را به گونه ای تنظیم کنید که با یکبار کلیک پوشه ها باز شود.

7-    پنجره دلخواهی را باز نموده سپس بدون استفاده از موس آنرا تمام صفحه نمایید.

             Internet

     1- یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟

9717000: شماره تلفن

       AFTAB : نام شرکت ISP

 10206AF : User name

   104536 : Password

      2- سرعت انتقال اطلاعات ازطریق مودم افزایش دهید.

      3- حداکثرظرفیت فضابرای ذخیره صفحات وسایت ها را250 مگابایت تعریف نمایید.

4-  برنامه IE راطوری تنظیم کنیدکه تصاویرنمایش داده نشود.

5-  تنظیمی اعمال کنیدکه تحت هیچ شرایطی صفحه ای درHISTORY سیستم شما نگهداری نشود.

6-  تنظیمات  explorerرابه صورتی درآورید که رنگ link های visit شده سبزنمایش داده شود.

7-  اطلاعات صفحه وب جاری رادرmydocument ذخیره نمایید.

OE

1-    درoutlook سه کاربرجدیدبامشخصات پست الکترونیکی

billghase@hotmail.com     shichi_dan@yahoo.com      chessmaster@gmail.com 

2-    ایجادکنیدبطوریکه بجزنامه های دریافتی ازاین سه نفر مابقی نامه هابه عنوان نامه های هرزه تلفی

رفتارشود.اگرادرس email تمامی کاربران مورداعتماد راداخل یک فایل متنی داشته باشیم چگونه میتوانیم

آنهایکباره درادامه لیست سه نفرقبل اضافه نماییم؟

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه


کد

IT-86-11=D3

15-18

Windows

1-    نواروظیفه رابه سمت راست محیط کارانتقال داده وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهید که نواروظیفه روی پنجره های بازقرارگیرد.

2-    یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید

3-    فایلهای اضافی دیسک F را پاک کنید (disk clean up).

4-    ظرفیت سطل بازیافت را طوری تعیین کنید که 12%  از فضای کل دیسک به آن اختصاص یابد .

    5- زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.

    6- یک محافظ صفحه نمایش 3 دقیقه ای برای سیستم تعریف کنیدبطوریکه یک متن سه بعدی باشد که متن آنرابه نام خودتان تغییردهید.

7-  در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید؟

Internet

1- سه سایت دلخواه خود رابه لیست موردعلاقه اضافه نمایید.

2-  در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر

پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید؟

3-  حداکثرظرفیت فضابرای ذخیره صفحات وسایت را250 مگابایت تعریف نمایید.

4-  یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟

     Pars : نام شرکت ISP

     9714000: شماره تلفن

    10206ZQ : User name

    104536 : Password

5-  تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.

6-  در اینترنت صفحات وبی را جستجو کنید که فقط صفحاتی رانمایش دهد که عبارت my call در آنها باشد

  OE

1-    درمحیط OUTLOOK EXPRESS یک نامه باشرایط زیرایجادکنید.

الف)موضوع نامه عبارت TABRIK باشد.

 ب)نامه رابرای3 نفرازدوستان خودارسال کنید و2 نفرازاین افراد رونوشت مخفی نامه رادریافت  می کنند.(آدرس های

 پست الکترونیکی رابه دلخواه خودواردکنید.)

ج) یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کند.

د) یک پس زمینه ازپس زمینه های موجوددرOUTLOOK رابه نام خوداعمال  کرده ونامه رابااولویت بالاارسال کند.

باآرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه آموزشهای فنی وحرفه ای دالان اشتغال است نمونه سوال هفتم :

WINDOWS

کد

IT-86-9=D2

13-11

1-      برچسب درایو D را به IT تغییر دهید.و یک میانبر از آن در محیط کار ایجاد کنید .

2-      فایل AZMOON را درایوD ایجاد نموده و آنرا مخفی کنید .

3-      محتویات محیط کار را به صورت یک نوار در نوار وظییفه لیست کنید .

4-      محتویات MY DOCUMENT را بر اساس اندازه گروهبندی کنید .

5-      ایکونهای درایو E را با جزئیات نمایش داده و آیکونهای محیط کار را مخفی کنید .

6-      ماشین حساب(calculator) رابرروی نواروظیفه قراردهید.

 -7تصویرپس زمینه میزکاررابه صورت کاشی کاری تبدیل کنید.                                                                         8- میزکارطوری مرتب کنیدکه آیکون های آن قابل جابه جایی نباشند.                                                                          9- زبان FRENCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلید اضافه نمایید.                                        10- فایلهای راجستجوکنید که دردرایو C: می باشند ونام آنها 5 حرفی بود ودارای پسوندDOC می باشند.

INTERNET

1-    وارد سایت yahoo با آدرس www.yahoo.com شده ویکی ازتصاویرموجوددرصفحه راذخیره نمائید.وسایت

    yahoo را به عنوان Home page تعیین کنید.

2-    صفحاتی راجستجو نمائید که درآنها عبارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای موجود باشد.وسپس با جستجو سایت

مرکزفناوری اطلاعات مشهد راپیداکرد. وواردسایت موردنظرشوید.         

3-    محیط Internet explorer راطوری تنظیم کنید که تصاویر سایتهای درخواستی دیده نشود و لینکهای ویزیت نشده

رازرد باشند.

  4- یک shortcut از یک کارت اینترنتی به نام TVTO با  USERNAME= 6666   و با

 PASSWORD= IRAN ایجاد کنید.

OE

1-    یک نمونه امضاءدرOUTLOOK ایجادنمایید.

2- میخواهیم ازدریافت نامه های ناخواسته درYAHOO جلوگیری نماییم.

3- یک نامه با پیام تبریک به آدرس azmoon @ yahoo.com ارسال کنید.

4-    یک نامه همراه بایک ضمیه عکس به گروه A2MOONT بفرستید به طوری که رونوشت نامه بصورت مخفی

ارسال شود.

با آرزوی موفقیت برای شما

آذر ماه 1386

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه


کد

IT-86-11=D3

15-18

نمونه سوال هشتم :

Windows

1-    نواروظیفه رابه سمت راست محیط کارانتقال داده وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهید که نواروظیفه روی پنجره

های بازقرارگیرد.

2-    یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید

3-    فایلهای اضافی دیسک F را پاک کنید (disk clean up).

    4- ظرفیت سطل بازیافت را طوری تعیین کنید که 12%  از فضای کل دیسک به آن اختصاص یابد .

    5- زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.

6-    یک محافظ صفحه نمایش 3 دقیقه ای برای سیستم تعریف کنیدبطوریکه یک متن سه بعدی باشد که متن آنرابه نام

خودتان تغییردهید.

7-    در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر

پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید؟

Internet

1- سه سایت دلخواه خود رابه لیست موردعلاقه اضافه نمایید.

-2 حداکثرظرفیت فضابرای ذخیره صفحات وسایت را250 مگابایت تعریف نمایید.

-3 یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟

     Pars : نام شرکت ISP

     9714000: شماره تلفن

    10206ZQ : User name

    104536 : Password

 -4تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.

-5 در اینترنت صفحات وبی را جستجو کنید که فقط صفحاتی رانمایش دهد که عبارت my call در آنها باشد

OE

1-    درمحیط OUTLOOK EXPRESS یک نامه باشرایط زیرایجادکنید.

الف)موضوع نامه عبارت TABRIK باشد.

 ب) نامه رابرای3 نفرازدوستان خودارسال کنید و2 نفرازاین افراد رونوشت مخفی نامه رادریافت  می کنند.(آدرس های

پست الکترونیکی رابه دلخواه خودواردکنید.)

ج) یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کند.

د) یک پس زمینه ازپس زمینه های موجوددرOUTLOOK رابه نام خوداعمال  کرده ونامه رابااولویت بالاارسال کند.

باآرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

کد

IT-86-9=D1

11-8

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه آموزشهای فنی وحرفه ای دالان اشتغال است نمونه سوال نهم :

Windows

1- تصویر پشت زمینه میز کار کامپیوتر خود را عوض کنید .

2- میانبری از برنامه word pad در دسک تاپ قرار دهید .

3- سه پنجره به دلخواه باز نموده و طوری عمل کنید که به صورت آبشاری مرتب شوند .

4- در ویندوز طوری جستجو کنید که ازدرایو Cتمامی فایلهایی که هفته گذشته ایجادشده اند رانمایش دهد .

5- ویندوز را طوری تنظیم کنید که بعد از 5 دقیقه بیکاری سیستم برنامه متحرک مناسبی را فعال نموه و در زمان

برگشت به حالت قبل از کاربر کلمه عبور دریافت نماید .

6- رنگ زمینه منو ها در ویندوز را به رنگ خاکستری تغییر دهید .

7- ساعت ویندوز را به ساعت 8 صبح تغییر دهید .

8- نوار آدرس را در نوار وظیفه (task bar) فعال نمائید .

9- زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.

IE

1- درgoogle  کلیه سایتهای راجستجوکنید که درموردمانیتورLG یاSUMSUNG توضیخاتی داده باش سپس یکی

آزانها بازکرده وبه لیست موردعلاقه خوداضافه کنید.

2- محیط  INTERNET EXPLORER خود راطوری تنظیم نمایید که متن های معمولی سبزولینک های ویزیت

نشده زرد باشد.

3- نمایش پیش بینی وضعیت آب وهوا درچندروزآینده درمشهد از طریق یاهو؟

4- یک SHORTCUT  ازیک کارت اینترنتی بنام  TVTO     با  USERNAME=124563  و

PASSWORD=IRANTVTO  ایجادکنید.

OE

1-    برنامه OE رابازکرده ویک فهرست بانام خودتان ایجاد کنید.

2-    لیست پیغام های دریافت شده رانمایش دهید.

3-    یک پیغام بامشخصات زیرایجادکنیدوآن فهرست draft ذخیره نمایید.

To:mina@yahoo.com

Cc:save@yahoo.com

 Subject:تبریک

4-    پیغامی به آدرس sara@yahoo.com بامشخصات زیرایجادکنید.

الف- یک فایل متنی به آن ضمیه شود.      

 ب- آدرس فردaddress book اضافه شود. 

 ج- انتهای نامه امضاء دیجتالی قرارگیرد.

با آرزوی موفقیت برای شما

آذر ماه 1386

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

آزمون عملی ICDL درجه 2مدت آزمون : 50دقیقه *****کار-تلاش-پیگیری***** نمونه سوال دهم :

IT-86-8-il23پنج شنبه


50 نمره   WINDOWS

1- تنظیمات راطوری انجام دهیدکه برای هرپوشه یک پنجره مجزابازشود.

2- تنظیمات WINDOWS راطوری انجام دهیدکه بایکبارکلیک کردن برروی موضوع ها بازشود.

3- درمحیط WORDPAD یک سند به نام خودتان برروی DESKTOP ایجادشده بطوریکه :

الف) قلم متن شما-TOHOMA     ب)SIZE=16       ج)COLOR=BLUE      د) متن شمازیرخط دارباشد.

4- ویندوز راطوری وظیفه بندی نماییدکه هردوهفته یکبارساعت 30:9 بعدازظهرروزهای شنبه ودوشنبه برنامه

 NOTEPAD اجراشود.(درصورت وجود برنامه ویروس یاب- آن برنامه رالحاظ کنید.)

5-    تنظیمات ویندوزراطوری انجام دهیدکه موقع جابجایی پنجره محتویات پنجره جابجانشود.

6-    ویندوزراطوری تنظیم کنیدکه رنگ زمینه منوها آبی ورنگ قلم ان سفیدباشد وآیکن MY DOCUMENT

ازDESKTOP حذف شود.

25 نمره   IE

1 : یک CONNECTION بسازید .

2 : HOME PAGE در  INTERNET EXPLORER را تنظیم کنید .

3 : یک صفحه دلخواه را درپوشه FAVORED ذخیره کنید .

4 : چگونه می توان متوجه شد که درروزهای اخیروارد چه فایل هایی شده ایم .

5 : داخل وب سایت WWW.YAHOO .COM  شده و اطلاعاتی درمورد ورزش فوتبال در قاره آفریقا بیابید .

6 : ازطریق موتورجستجوی GOOGLE ، اطلاعاتی را در مورد دانشمندان علوم فضایی طی 5 سال گذشته بیابید .

اطلاعات حاصله را درهارددیسک کامپیوترخود ذخیره کنید .

20 نمره  5 سرعت عملOE    

1-: نامه جدیدی ایجاد و ارسال کنید .

2 : یک فایلی را به نامه خود ضمیمه کنید .

3 : داخل پوشه INBOX را بررسی کرده و اگرپیامی درآن وجود دارد ، محتوای آن را درناحیه پیش نمایش مطالعه کنید .

4 : یکی از پیام های موجود درپوشه INBOX را درپنجره ای جداگانه به نمایش درآورید .

با آرزوی موفقیت برای شما

آبان ماه 1386

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

کد

IT-86-12=D2

11-13

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقهنمونه سوال یازدهم :

50 نمره   WINDOWS

1-       مشخصات Tool Tip و فاصله افقی بین Iconها را تغییردهید.

2-       در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید.

3-       میخواهیم در هنگام نمایش آیکون ها با جزئیات صفات آیکون ها و توضیحات و تاریخ ایجاد آنها نیز مشاهده شود.

4-       از پنجره سیستم یک عکس تهیه کرده و داخل یک فایل Word بچسبانید.

5-       برنامهNotepad رابا نام yaddasht به منوی program اضافه نمایید.

6-       برنامه yaddasht را از منوی program حذف کنید .

7-       منوی start را به صورت استاندارد xp نمایش دهید .

25  نمره   IE

1یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید .

     Pars : نام شرکت ISP

     9714000: شماره تلفن

    10206ZQ : User name

    104536 : Password

   2- سایت yahoo  را به عنوان Home page  تعریف کنید .

   3– سایت irana را به لیست Favorits  اضافه کنید .

   4- صفحه جاری IE  را طوری تنظیم کنید که لینک های ویزیت شده قرمز و سایر لینک ها سبز باشد.

   5- توسط سایت Google  اطلاعاتی در مورد نرم افزار photoshop بیابید.

6- میخواهیم محتویات history را خالی کنیم و تنظیمات آن را طوری انجام دهید که آدرس سایتها را از 10 روز

پیش مشخص کند.

OE(25 نمره +5 نمره سرعت عمل)

1-    درمحیط outlook express یک نامه  باشرایط زیرایجادکنید.

الف)موصوع نامه tabrik باشد

ب) نامه رابرای 4 نفر ازدوستان خودارسال کنید و2 نفرازاین افرادرونوشت مخفی نامه رادریافت می

کنند.(ادرسهای پست الکترونیکی رابه دلخواه خودواردکنید.)

ج) یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کنید.

2- یک امضای الکترونیکی باعنوان(goodby my dear friend) ایجادکرده وتنظیمات رابه نحوی انجام دهید که

این امضاء به تمام نامه هایی که می فرستیداضافه شود.

با آرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

اسفندماه86

کد

IT-86-10=D3

18-15

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50دقیقه نمونه سوال دوازدهم :

WINDOWS

   1- یک محافظ صفحه نمایش 3 دقیقه ای برای سیستم تعریف کنیدبطوریکه یک متن سه بعدی باشد که متن آنرابه نام

خودتان تغییردهید.

   2- یک پوشه دلخواه راحذف نمایید وآنرامجددا بازیابی کنید.

   3- سیستم خود راطوری تنظیم نماییدکه ماهی یک بارسیستم راازوجود فایلهای زائد پاک نماید.

   4- آیکن های DESKTOP  خودرابراساس نوع مرتب کنید سپس آنها رامخفی کنید.

5-    تنظیمات رابه نحوی انجام دهید که توسط برنامه زمان بندی برنامه ماشین حساب هر3 روزیکباردرساعت

 10:30 قبل ازظهراجراشود.

INTERNET

-1 کاری کنید که تاانیمشین وتصاویرمتحرک درصفحات وب قابل مشاهده نباشد.

2- IE را طوری تنظیم نمائید که رنگ link های ملاقات شده را با رنگ آبی نمایش دهد .

3- درGOOGLE سایتهای بیابید درموردFLOWER توضیخ داده باشد اماشامل عبارت ROSE نباشد پس

ازجستجوآدرس یکی ازآنها رابه لیست موردعلاقه خوداضافه کنید.

OE

 -1 درOUTLOOK EXPRESS  یک نامه به آدرس  INFO@MITTC.IR باشرایط زیرایجادکنید:

الف) یک پس زمینه ازپس زمینه موجوددرoutlook رابه نامه خوداعمال کرده ونامه رابااولویت بالاارسال کنید.

ب) یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کنید.

2- میخواهیم ازدریافت نامه های ناخواسته درYAHOO جلوگیری نماییم.

باآرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

صبح

9-8-12

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :35 دقیقه

 

نمونه سوال سیزدهم :

WINDOWS

- عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید :

1) نوار وظیفه را به بالای محیط کار انتقال داده و آن را به گونه ای تنظیم کنید که قابل جابجایی نباشد . .

2) پشت زمینه محیط کار را غیر فعال کنید .

3) کلیه عناصر داخل سطل بازیافت ویندوز را خالی کنید

4) کلیه فایلهای متنی  درایو E که نام آنها با حرفD شروع می شود و در یک ماه گذشته ایجاد شده اند  را در کامپیوتر

خود جستجو کنید .

5) در محیط WORDPAD فایلتان را به گونه ای تنظیم کنید که جهت کاغذ  افقی باشد و حاشیه از چهار طرف 25

باشد .

INTERNET

-     عملیات زیر مربوط به IE و OE را  انجام دهید:

1) توسط مرورگرتان به دنبال یک صفحه در مورد تجارت بگردید .

2) کلمات Computer Training را طوری وارد کنید که جستجو گر فقط به دنبال آن دو کلمه باشد .

3) توسط یک موتور جستجو صفحات وبی را پیدا کنید که حاوی اطلاعات در مورد چاپگر HP باشد و فقط صفحاتی

را بیابید که در آن صفحات دقیقاً عبارت DRIVER HP LASERJET6 آورده شده باشد در ضمن کلمه

 DESKJET در آن صفحات وجود نداشته باشد .

4) تمام نامه های خوانده شده را به صورت ناخوانده درآورید .

5)یک Shortcut از یک کارت اینترنتی بنام TVTO با USERNAME=124563 و

 PASSWORD=IRANTVTO ایجاد کنید .

6) یک امضاء به نام  YAHOO در پایین نامه تعریف کنید .

کد

IT-86-10=D1

8-11

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقهنمونه سوال چهاردهم :

WINDOWS

1-    تعیین نماییدکه ظرفیت کدام درایوازهمه بیشتراست.

2-    یک محافظ 3 دقیقه برای سیستم خودتعریف کنید.

3-    سیستم خود راطوری تنظیم نماییدکه ماهی یک بارسیستم راازوجود فایلهای زائد پاک نماید.

4-    زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.

 5- سطل بازیافت خودراطوری تنظیم نماییدکه پنجره هشداردرهنگام حذف آیکون نشان داده نشود؟

-6 چند پنجره کاربردی را باز کنید و آنها را بصورت آبشاری مرتب کنید.

-7 فایلهایی که صفت مخفی دارند را پنهان کنید.

Internet

1-IE  راطوری تنظیم کنید به محض ورود سایت WWW.MITTC.IR نمایش یابد.

2- تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.

3- کلمات "یاس" و "یاسمن" را بگونه ای وارد کنید که مرورگر فقط به دنبال آن دو باشد.

4-یک صفحه اینترنتی فارسی بازشده وحروف آن خوانانیست برای نمایش صحیح ان چه عملی بایدانجام داد.

OE

1-یک نامه همراه بایک ضمیمه عکس به گروه A2MOONT بفرستید به طوری که رونوشت نامه به صورت

مخفی ارسال شود.

2-    OE راطوری تنظیم کنید که یک امضاء متنی به نام مرکزفن آوری اطلاعات مشهد درانتهای همه نامه ها ارسال

شود.

3-    سایت MSN   را به سایتهای بر گزیده خود در یک پوشه به نام my link اضافه کنید.

باآرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

کد

IT-86-12=D3

15-18

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقهنمونه  سوال پانزدهم :

)WINDOWS40 نمره(

1- آیکن برنامه MYCOMPUTER رابه نوارابزارQUICK LAUNCH اضافه کنید.

2- تنظیمات سطل بازیافت رابه نحوی انجام دهیدکه 12%ازدرایوC و10% ازدرایوD  به سطل بازیافت اختصاص داده

شود.

3- تعدادآیکن های منوی START را4 عددقرارداده وسایزآیکن های آن رابزرگ کنید.

4- یک برنامه دلخواه به منوی START خود اضافه کنید.

5- یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید.

6- بااستفاده ازبرنامه زمان بندی برنامه PAINT رابه نحوی زمان بندی کنیدکه هر4 روزیکباردرساعت 8:30 صبح

اجراشود.

7- فایلهای باپسونده JPG که حرف اول نام آنها a  می باشدحداقل 10 کیلوبایت ظرفیت دارند رابیابید.

8- نواروظیفه رابه سمت راست محیط کارانتقال داده وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهید که نواروظیفه روی پنجره های بازقرارگیرد.

internet(30 نمره)

1- تنظیمات IE رابه صورتی درآورید که رنگ VISIT شده سبزنمایش داده شود.

2- یک CONNECTION به نام خودتان باتنظیمات دلخواه ایجادنمایید.

3- سه سایت دلخواه خود رابه لیست موردعلاقه اضافه نمایید.

4- کاری کنید هنگام بازکردنIE  یک صفحه خالی بازشود.

5-کاری کنید که تصاویرهنگام  بازشدن یک صفحه اینترنتی مشاهده  نشود.

6- واردسایت گوگل شوید ودرمورداستان گیلان به غیرازرشت اطلاعاتی رابدست آورید.

OE(25نمره + 5نمره سرعت عمل)

1- در OE  نامه ای به سه نفر دلخواه بفرستید به گونه ای که دو نفر اول از اینکه نامه برای نفر سوم فرستاده شده با خبر نشود.

2 -در انتهای نامه امضایی با عنوان " با تشکر فراوان" ایجاد کنید.

3- یک نامه ایجاد نموده و آن را با بالاترین اولویت ارسال کنید.

با آرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهداسفندماه86

IT-86-8-il23

 

آزمون عملی ICDL درجه 2مدت آزمون : 50دقیقه *****کار-تلاش-پیگیری***** نمونه سوال شانزدهم :

پنج شنبه


50 نمره   WINDOWS

1-    تنظیمات راطوری انجام دهیدکه برای هرپوشه یک پنجره مجزابازشود.

2-    تنظیمات WINDOWS راطوری انجام دهیدکه بایکبارکلیک کردن برروی موضوع ها بازشود.

     3-  درمحیط WORDPAD یک سند به نام خودتان برروی DESKTOP ایجادشده بطوریکه :

الف) قلم متن شما-TOHOMA     ب)SIZE=16       ج)COLOR=BLUE      د)متن شمازیرخط دارباشد.

4-    ویندوز راطوری وظیفه بندی نماییدکه هردوهفته یکبارساعت 30:9 بعدازظهرروزهای شنبه ودوشنبه برنامه

 NOTEPAD اجراشود.(درصورت وجود برنامه ویروس یاب- آن برنامه رالحاظ کنید.)

5-    تنظیمات ویندوزراطوری انجام دهیدکه موقع جابجایی پنجره محتویات پنجره جابجانشود.

6-    ویندوزراطوری تنظیم کنیدکه رنگ زمینه منوها آبی ورنگ قلم ان سفیدباشد وآیکن MY DOCUMENT

ازDESKTOP حذف شود.

25 نمره   IE

1 : یک CONNECTION بسازید .

2 : HOME PAGE در  INTERNET EXPLORER را تنظیم کنید .

3 : یک صفحه دلخواه را درپوشه FAVORED ذخیره کنید .

4 : چگونه می توان متوجه شد که درروزهای اخیروارد چه فایل هایی شده ایم .

5 : داخل وب سایت WWW.YAHOO .COM  شده و اطلاعاتی درمورد ورزش فوتبال در قاره آفریقا بیابید .

6 : ازطریق موتورجستجوی GOOGLE ، اطلاعاتی را در مورد دانشمندان علوم فضایی طی 5 سال گذشته بیابید .

اطلاعات حاصله را درهارددیسک کامپیوترخود ذخیره کنید .

20 نمره  5 سرعت عملOE    

1-: نامه جدیدی ایجاد و ارسال کنید .

2 : یک فایلی را به نامه خود ضمیمه کنید .

3 : داخل پوشه INBOX را بررسی کرده و اگرپیامی درآن وجود دارد ، محتوای آن را درناحیه پیش نمایش مطالعه

کنید .

4 : یکی از پیام های موجود درپوشه INBOX را درپنجره ای جداگانه به نمایش درآورید .

با آرزوی موفقیت برای شما

آبان ماه 1386

         نمونه سوال هفدهم :

                       

کد

IT-86-12=D1

8-11

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه

WINDOWS(40 نمره)

1-    برچسب درایو D را به IT تغییر دهید.و یک میانبر از آن در محیط کار ایجاد کنید .

2-    فایل AZMOON را درایوD ایجاد نموده و آنرا مخفی کنید .

3-    در درایوE فایلهایی که حجمی برابر یا بالاتر از 1MB دارند را پیدا کنید.

4-    پشت زمینه ویندوز را حذف کنید .

5-    محتویات محیط کار را به صورت یک نوار در نوار وظییفه لیست کنید .

6-    محتویات MY DOCUMENT را بر اساس اندازه گروهبندی کنید .

7-    ایکونهای درایو E را با جزئیات نمایش داده و آیکونهای محیط کار را مخفی کنید .

8-    میزکارطوری مرتب کنیدکه آیکون های آن قابل جابه جایی نباشند.

9-    زبان FRENCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلید اضافه نمایید.

10- فایلهای راجستجوکنید که دردرایو D: می باشند ونام آنها 5 حرفی بود ودارای پسوندDOC می باشند.

INTERNET(30 نمره)

IE-1 را باتوحه به موارد ذکرشده تنظیم کنید.

‌أ-        اندازه متن را متوسط نمایش دهد

‌ب-  زمان نگهداری اطلاعات در HISTORY را به 65 روز تغییر دهید.

‌ج-    زمینه صفحات وب سبزو رنگ متن صفحات نارنجی باشد.

‌د-       به محض ورود، سایتWWW.GOOGLE.COM     نمایش یابد

2– یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید .

     Pars : نام شرکت ISP

     9714000: شماره تلفن

    10206ZQ : User name

    104536 : Password

OE(25 نمره+ 5 نمره سرعت عمل)

 -1در OE یک نامه به آدرس  IT2006@GMAIL.COM در الویت اول ارسال نموده و فایل AZMOON را

به آن ضمیمه کنید.

-2نامه های خوانده شده را به صورت UNREAD در آورید.

-3یک تصویر به دلخواه پشت زمینه نامه خود قرار دهید .

-4نامه ای که به آدرس IT  می خواستید ارسال کنید به پوشه DRAFT  انتقال دهید.

با آرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس