اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

اسمس آموزنده ،فلسفی و سخنان بزرگان

برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *

برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند . ارد بزرگ

اسمس آموزنده ،فلسفی و سخنان بزرگان

 

برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *

برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * *
برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *

برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد نیست . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *
برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * *
برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * *
برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * *
دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * *
کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * *
برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است. ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *
پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است. ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * *
برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟... ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *
ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بر بستر خویش دارد . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *
میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * *
کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند . آبراهام لینکلن
* * * * * * * * * * * *

 بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * *

   ادب سودمند اینست که پند گیری از دیگری نه آن که دیگری از تو پند گیرد. انوشیروان

blogکد بازی تمرکز حواس