اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

کاریکاتور

8fbd9440c4652e7af956afced44b5a1d.jpg

چطور جایمان را در اتوبوس به یک پیرزن ندهیم!

چطور جایمان را در اتوبوس به یک پیرزن ندهیم!


8fbd9440c4652e7af956afced44b5a1d.jpg

پشت هر مرد موفقی زن موفقی وجود دارد!


پشت هر مرد موفقی زن موفقی وجود دارد!blogکد بازی تمرکز حواس