اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

اعجاب آورترین تست جهان

درعرض ۳دقیقه روانکاوی شوید! 

هیچ کلکی درکارنیست!این بازی به طور شگفت آوری دقیق خواهدبودالبته اگرتقلب نکنید

درعرض ۳دقیقه روانکاوی شوید!

هیچ کلکی درکارنیست!این بازی به طور شگفت آوری دقیق خواهدبودالبته اگرتقلب نکنید

فقط دستورالعمل رابه دقت اجرانماییدوتقلب نکنیددرغیراینصورت نتیجه درست ازآب

درنخواهدآمدوبعدآرزوخواهیدکردکه ای کاش تقلب نی کردید!

این تست حدودا۳دقیقه طول میکشدتاشمارادیوانه کند.این بازی نتیجه خنده ارودرعین حال

شگفت انگیزی خواهدداشت.پیام رایک جاتاپایان نخوانیدبلکه مرحله به مرحله پیش بروید و

عین دستورالعمل انجام دهید.

نکته:زمانی که میخواهیداسامی رابنویسید اطمینان حاصل کنیدکه اشخاصی هستندکه شما

آنهارا میشناسید.

مهم:همچنین به یادداشته باشیدکه به هنگام نوشتن اسامی وعمل کردن به دستورالعمل از

احساس وغریزه خواستتفاده کنیدوبی خودی وبیش ازحدفکرنکنیدبلکه آنچه راکه درآن

لحظه به ذهنتان می آید رابنویسید.

بازهم بایدگفته شودکه به آرامی ومرحله به مرحله به انتهای متن برویددرغیراینصورت

نتیجه درست نخواهدبودوآن راضایع خواهید کرد(پس یه قلم وکاغذآماده کنید)

۱اول ازهرچیز۱تا۱۱روبه صورت ستونی وزیرهم بنویسید.

۲سپس درجلوی ردیف ۱و۲هرعددی مایل هستید بنویسید.

۳حال درجلوی ردیف ۳و۷نام شخصی از جنس مخالف بنویسید.

۴نام اشخاصی راکه میشناسید(چه دوست یااعضای خانواده یافامیل)درجلوی ردیف۴و۵و۶

وبنویسید

۵درردیف های۸و۹و۱۰و۱۱نام چهارترانه(آهنگ)رابنویسید.درجلوی هرردیف نام یک

ترانه.

۶اکنون نهایتا میتوانید آرزو کنید


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

۱عددی که ردیف ۲نوشته اید مشخص کننده تعداداشخاصی است که شمابایددرباره این بازی

به آنها بگویید!

۲شخصی که شمانامش رادرردیف ۳قیدکرده ایدکسی است که به او علاقه مند هستید.

۳شخصی که نامش رادرردیف ۷قیدشده کسی است که شمادوستش داریدولی باهم نمیسازید

(یابه تعبیر دیگرعاقبت خوشی نخواهیدداشت).

۴شخص شماره ۴کسی است که شما بیش از همه به او اهمیت می دهید.

۵شخص شماره ۵کسی است که شمارابه خوبی میشناسد.

۶شخص شماره ۶کسی است که سالهاست شمااورا میشناسید.

۷آهنگ قیدشده درردیف ۸باشخص شماره۳ مرتبط است.

۸آهنگ شماره ۹آهنگی برای شخص شماره ۷است.

۹آهنگ شماره ۱۰آهنگی است که بیش ازهمه افکارتوروبازگومیکند.

۱۰وبالاخره شماره ۱۱آهنگی است که که میگویدشمادرباره زندگی چه احساسی دارید.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

blogکد بازی تمرکز حواس