اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

رمز خوشبختی

رمز خوشبختی در سه جمله

خوشبختی ما در سه جمله است:
تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا.
ولی ما با سه جمله دیگر زندگی­مان را تباه می­کنیم:
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا!
blogکد بازی تمرکز حواس