اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

اشتباه های مهم در زندگی...

اشتباه های مهم در زندگی...

      
۱) خوشبختی به قیمت بدبختی دیگران
۲) نگرانی از مسائلی که خارج از کنترل شماست.
۳) عدم حذف غیرممکن در زندگی
۴) ترس از ریسک کردن برای پیروزی
۵) محدود دیدن
۶) اهداف شما قربانی افکار دیگران
۷) فکر کردن به محدودیتها قبل از اقدام به عمل

 ۸) باز کردن ذهن به روی هر نوع فکر
 ۹)
باور به شانس بد
۱۰) ندیدن عواقب و پیامدها
۱۱) در اندیشه گذشته
۱۲) سطحی نگری
۱۳) عبرت نگرفتن از شکست
امیدوارم که شما در زندگی از این اشتباه ها دوری کنید تا به موفقیت نزدیکتر از قبل شوید
blogکد بازی تمرکز حواس