اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه (۲۶)

کد

IT-86-12=D3

15-18

 

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه

)WINDOWS40 نمره(

1-یکن برنامه MYCOMPUTER رابه نوارابزارQUICK LAUNCH اضافه کنید.

2-تنظیمات سطل بازیافت رابه نحوی انجام دهیدکه 12%ازدرایوC و10% ازدرایوD  به سطل بازیافت اختصاص داده شود.

3-تعدادآیکن های منوی START را4 عددقرارداده وسایزآیکن های آن رابزرگ کنید.

4-یک برنامه دلخواه به منوی START خود اضافه کنید.

5-یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید.

6-بااستفاده ازبرنامه زمان بندی برنامه PAINT رابه نحوی زمان بندی کنیدکه هر4 روزیکباردرساعت 8:30 صبح اجراشود.

7-فایلهای باپسونده JPG که حرف اول نام آنها a  می باشدحداقل 10 کیلوبایت ظرفیت دارند رابیابید.

8-نواروظیفه رابه سمت راست محیط کارانتقال داده وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهید که نواروظیفه روی پنجره های بازقرارگیرد.

internet(30 نمره)

1-تنظیمات IE رابه صورتی درآورید که رنگ VISIT شده سبزنمایش داده شود.

2-یک CONNECTION به نام خودتان باتنظیمات دلخواه ایجادنمایید.

3-سه سایت دلخواه خود رابه لیست موردعلاقه اضافه نمایید.

4- کاری کنید هنگام بازکردنIE  یک صفحه خالی بازشود.

5-کاری کنید که تصاویرهنگام  بازشدن یک صفحه اینترنتی مشاهده  نشود.

6-واردسایت گوگل شوید ودرمورداستان گیلان به غیرازرشت اطلاعاتی رابدست آورید.

OE(25نمره + 5نمره سرعت عمل)

1- در OE  نامه ای به سه نفر دلخواه بفرستید به گونه ای که دو نفر اول از اینکه نامه برای نفر سوم فرستاده شده با خبر نشود.

2 -در انتهای نامه امضایی با عنوان " با تشکر فراوان" ایجاد کنید.

3- یک نامه ایجاد نموده و آن را با بالاترین اولویت ارسال کنید.

با آرزوی موفقیت برای شما 

آموزشگاه صدرا 

مرکزفناوری اطلاعات مشهداسفندماه86 

blogکد بازی تمرکز حواس