اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50دقیقه (۳۲)

کد

IT-86-10=D3

18-15

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50دقیقه

WINDOWS

1-یک محافظ صفحه نمایش 3 دقیقه ای برای سیستم تعریف کنیدبطوریکه یک متن سه بعدی باشد که متن آنرابه نام خودتان تغییردهید.

2-یک پوشه دلخواه راحذف نمایید وآنرامجددا بازیابی کنید.

3-سیستم خود راطوری تنظیم نماییدکه ماهی یک بارسیستم راازوجود فایلهای زائد پاک نماید.

-4آیکن های DESKTOP  خودرابراساس نوع مرتب کنید سپس آنها رامخفی کنید.

-5تنظیمات رابه نحوی انجام دهید که توسط برنامه زمان بندی برنامه ماشین حساب هر3 روزیکباردرساعت 10:30 قبل ازظهراجراشود.]

INTERNET

-1کاری کنید که تاانیمشین وتصاویرمتحرک درصفحات وب قابل مشاهده نباشد.

2- IE را طوری تنظیم نمائید که رنگ link های ملاقات شده را با رنگ آبی نمایش دهد .

3-درGOOGLE سایتهای بیابید درموردFLOWER توضیخ داده باشد اماشامل عبارت ROSE نباشد پس ازجستجو آدرس یکی ازآنها رابه لیست موردعلاقه خوداضافه کنید.

OE

-1درOUTLOOK EXPRESS  یک نامه به آدرس  INFO@MITTC.IR باشرایط زیرایجادکنید:

الف)یک پس زمینه ازپس زمینه موجوددرoutlook رابه نامه خوداعمال کرده ونامه رابااولویت بالاارسال کنید.

ب)یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کنید.

2- میخواهیم ازدریافت نامه های ناخواسته درYAHOO جلوگیری نماییم.

باآرزوی موفقیت برای شما

آموزشگاه صدرا

 مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس