اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه (۳۳)

کد

IT-86-11=D3

15-18

 

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه

Windows

1-نواروظیفه رابه سمت راست محیط کارانتقال داده وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهید که نواروظیفه روی پنجره های بازقرارگیرد.

2-یک نسخه پیشتیبان ازاطلاعات آخرین درایو خود درپوشه MYDOCUMENT به نام IT ایجادنمایید

3-فایلهای اضافی دیسک F را پاک کنید (disk clean up).

4-ظرفیت سطل بازیافت را طوری تعیین کنید که 12%  از فضای کل دیسک به آن اختصاص یابد .

-5زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.

6-یک محافظ صفحه نمایش 3 دقیقه ای برای سیستم تعریف کنیدبطوریکه یک متن سه بعدی باشد که متن آنرابه نام خودتان تغییردهید.

-7در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید؟

Internet

1-سه سایت دلخواه خود رابه لیست موردعلاقه اضافه نمایید.

-2حداکثرظرفیت فضابرای ذخیره صفحات وسایت را250 مگابایت تعریف نمایید.

-3 یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟

     Pars : نام شرکت ISP

     9714000: شماره تلفن

    10206ZQ : User name

    104536 : Password

-4تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.

-5 در اینترنت صفحات وبی را جستجو کنید که فقط صفحاتی رانمایش دهد که عبارت my call در آنها باشد

OE

1-درمحیط OUTLOOK EXPRESS یک نامه باشرایط زیرایجادکنید.

الف)موضوع نامه عبارت TABRIK باشد.

 ب)نامه رابرای3 نفرازدوستان خودارسال کنید و2 نفرازاین افراد رونوشت مخفی نامه رادریافت  می کنند.(آدرس های پست الکترونیکی رابه دلخواه خودواردکنید.)

ج)یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کند.

د)یک پس زمینه ازپس زمینه های موجوددرOUTLOOK رابه نام خوداعمال  کرده ونامه رابااولویت بالاارسال کند.

باآرزوی موفقیت برای شما

آموزشگاه صدرا

  مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس