اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه (۳۶)

کد

IT-86-10=D1

8-11

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه

WINDOWS

1-تعیین نماییدکه ظرفیت کدام درایوازهمه بیشتراست.

2-یک محافظ 3 دقیقه برای سیستم خودتعریف کنید.

3-سیستم خود راطوری تنظیم نماییدکه ماهی یک بارسیستم راازوجود فایلهای زائد پاک نماید.

      4-زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.

5-سطل بازیافت خودراطوری تنظیم نماییدکه پنجره هشداردرهنگام حذف آیکون نشان داده نشود؟

-6چند پنجره کاربردی را باز کنید و آنها را بصورت آبشاری مرتب کنید.

-7فایلهایی که صفت مخفی دارند را پنهان کنید.

Internet

1-IE  راطوری تنظیم کنید به محض ورود سایت WWW.MITTC.IR نمایش یابد.

2- تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.

3- کلمات "یاس" و "یاسمن" را بگونه ای وارد کنید که مرورگر فقط به دنبال آن دو باشد.

4-یک صفحه اینترنتی فارسی بازشده وحروف آن خوانانیست برای نمایش صحیح ان چه عملی بایدانجام داد.

OE

1-یک نامه همراه بایک ضمیمه عکس به گروه A2MOONT بفرستید به طوری که رونوشت نامه به صورت مخفی ارسال شود.

2- OE راطوری تنظیم کنید که یک امضاء متنی به نام مرکزفن آوری اطلاعات مشهد درانتهای همه نامه ها ارسال شود.

3-سایت MSN   را به سایتهای بر گزیده خود در یک پوشه به نام my link اضافه کنید.

باآرزوی موفقیت برای شما 

آموزشگاه صدرا

 مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس