اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه (۳۷)

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه  

آموزشهای فنی وحرفه ای دالان اشتغال است  

50 نمره windows

1- تصویر پشت زمینه میز کار کامپیوتر خود را عوض کنید .

2- میانبری از برنامه word pad در دسک تاپ قرار دهید .

3- سه پنجره به دلخواه باز نموده و طوری عمل کنید که به صورت آبشاری مرتب شوند .

5- در ویندوز طوری جستجو کنید که ازدرایو Cتمامی فایلهایی که هفته گذشته ایجادشده اندرانمایش دهد .

6- ویندوز را طوری تنظیم کنید که بعد از 5 دقیقه بیکاری سیستم برنامه متحرک مناسبی را فعال نموه و در زمان برگشت به حالت قبل از کاربر کلمه عبور دریافت نماید .

7- پوشه ای در محیط اصلی (desk top) به نام icdl ایجاد نموده و سه فایل به دلخواه در آن کپی نمائید .

25 نمرهIE

1- یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟

   9717000: شماره تلفن

       AFTAB : نام شرکت ISP

    10206AF : User name

    104536 : Password

2-برنامه IE راطوری تنظیم کنیدکه تصاویرنمایش داده نشود.

3- تنظیمی اعمال کنیدکه تحت هیچ شرایطی صفحه ای درHISTORY سیستم شما نگهداری نشود.

4-تنظیمات  explorerرابه صورتی درآورید که رنگ link های visit شده سبزنمایش داده شود.

5- وارد سایتyahoo   شده و در قسمت pictuers   این سایت 2 عکس برای خود ذخیره کنید ؟

20 نمره  5 سرعت عمل OE 

1-در OE راطوری تنظیم نمائیدکه نام خانوادگی شما رابه صورت پیش فرض درپایان تمامی پیامهااضافه نماید .

2- پیامی را ایجاد و در پوشه Draft قرار دهید .

3- یک Account جدید در Outlook بسازید.

با آرزوی موفقیت برای شما

آموزشگاه صدرا 

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس