اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

کلامی از شیخ بهایی

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده  نیست ، زیرا :

اگر بسیار کار کند ، می‌گویند احمق است!

اگر کم کار کند ، می‌گویند تنبل است!

اگر بخشش کند ، می‌گویند افراط می‌کند!

اگر جمعگرا باشد ، می‌گویند بخیل است!

اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال است!!!

اگر زبان‌آوری کند ، می‌گویند ورّاج و پرگوست ..!

اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاکاراست!!!

و اگر نکند می گویند کافراست و بی‌دین .....!!!

لذا نباید بر حمد و  ثنای مردم اعتنا کرد

و جز ازخداوند نباید ازکسی ترسید

پس  آنچه باشید که دوست دارید

شاد باشید؛

مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود .

blogکد بازی تمرکز حواس