اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه (۲۴)

کد

IT-86-10=D2

11-13

 

 

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه

WINDOWS

 

1-تنظیمی انجام دهیدکه برنامه پاکسازی desktop هر60 روزیکباربه طورخودکارانجام شود.

2-تنظیم انجام دهیدکه بعدازنیم ساعت کارنکردن باسیستم به حالت standby برود.

-3فایل هایی با پسوند JPG که اندازه آنها حداکثر  KB  700  است را جستجو نمایید.

 -4تنظیمات سطل بازیافت رابه نحوی انجام دهید که 12درصد ازدرایوC  و10 درصد به سطل بازیافت اختصاص داده شود.

5-کاربری به نام it باکلمه عبو ر123 ایجادکنید.

 

INTERNET

 

1- یک connection فرضی بانام کاربری farhang ورمز1386630  وتلفن 9712000 ایجادنماییدبطوریکه:

الف- فقط user فعلی مجاز به استفاده ازآن باشد.

ب-شماره تلفن 9712001 رانیزبه این connection اضافه نمایید.

 

2- محیط  INTERNET EXPLORER خود راطوری تنظیم نمایید که لینک های ویزیت نشده زرد باشد.

 

 

3- تعداد روزهای نگهداری اطلاعات مربوط به سایتها را تا 15 روز تعیین کنید.

 

 

OE

 

 -1درOUTLOOK EXPRESS  یک نامه به آدرس  INFO@MITTC.IR  بفرستید بطوریکه دارای عکس باشد.

2-یک امضای الکترونیکی باعنوان((goodby my dear friend)) ایجادکرده وتنظیمات رابه نحوی انجام دهید که این امضاء به تمام نامه هایی که می فرستیداضافه شود.

 

 

باآرزوی موفقیت برای شما

آموزشگاه صدرا

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

 

blogکد بازی تمرکز حواس