اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه (۳۱)

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه 

 

 آموزشهای فنی وحرفه ای دالان اشتغال است

کد

IT-86-9=D2

13-11

 

  

WINDOWS

1-       برچسب درایو D را به IT تغییر دهید.و یک میانبر از آن در محیط کار ایجاد کنید .

2-       فایل AZMOON را درایوD ایجاد نموده و آنرا مخفی کنید .

3-       محتویات محیط کار را به صورت یک نوار در نوار وظییفه لیست کنید .

4-       محتویات MY DOCUMENT را بر اساس اندازه گروهبندی کنید .

5-       ایکونهای درایو E را با جزئیات نمایش داده و آیکونهای محیط کار را مخفی کنید .

6-       ماشین حساب(calculator) رابرروی نواروظیفه قراردهید.

 -7تصویرپس زمینه میزکاررابه صورت کاشی کاری تبدیل کنید.

8-میزکارطوری مرتب کنیدکه آیکون های آن قابل جابه جایی نباشند.

9-زبان FRENCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلید اضافه نمایید.

10-فایلهای راجستجوکنید که دردرایو C: می باشند ونام آنها 5 حرفی بود ودارای پسوندDOC می باشند.

INTERNET

1- -واردسایت yahoo با آدرس www.yahoo.com شده ویکی ازتصاویرموجوددرصفحه راذخیره نمائید.وسایت yahoo را به عنوان Home page تعیین کنید.

2-صفحاتی راجستجو نمائید که درآنها عبارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای موجود باشد.وسپس با جستجو سایت مرکزفناوری اطلاعات مشهد راپیداکرد. وواردسایت موردنظرشوید.

3-محیط Internet explorer راطوری تنظیم کنید که تصاویر سایتهای درخواستی دیده نشود و لینکهای ویزیت نشده رازرد باشند.

4-یک shortcut از یک کارت اینترنتی به نام TVTO با  USERNAME= 6666   و با PASSWORD= IRAN

ایجاد کنید.

OE

1-یک نمونه امضاءدرOUTLOOK ایجادنمایید.

2- میخواهیم ازدریافت نامه های ناخواسته درYAHOO جلوگیری نماییم.

3- یک نامه با پیام تبریک به آدرس azmoon @ yahoo.com ارسال کنید.

4-یک نامه همراه بایک ضمیه عکس به گروه A2MOONT بفرستید به طوری که رونوشت نامه بصورت مخفی ارسال شود.

                              

با آرزوی موفقیت برای شما

آموزشگاه صدرا 

 

آذر ماه 1386

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس